Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen och modern vetenskap

Djur- och växtriket

Ett stort antal verser som beskriver livets början har samlats i detta kapitel tillsammans med vissa aspekter av växtriket och allmänna eller specifika saker angående djurriket. I detta och följande kapitel är Koranens text lite delikat på grund av vissa svårigheter med de ord som den innehåller.

Det blir klart att många översättningar av dessa verser i Koranen, som är gjorda av utbildade män måste ifrågasättas av dagens vetenskapsmän. Detsamma gäller kommentarer av de som inte har det kunskap som behövs för att förstå texten.

A: Livets ursprung

Detta behandlas här på ett allmänt sätt. Människans början tas upp i nästa kapitel. När Koranen beskriver livets början på en bred bas är den mycket kortfattad.

Sura 21, vers 30:

"Hava då de, som är otrogna, ej lagt märke till att himlarna och jorden voro tillslutna, och att vi öppnade dem och frambragte allt levande genom vattnet? Ska de då ej tro? "


(Koranen 21:30)

Detta kan betyda att varje organism skapades med vatten som den väsentliga komponenten eller att varje organism härstammar från vatten. Båda betydelserna överensstämmer med vetenskapliga data.

Modern vetenskap leder oss till tron att de första levande organismerna tillhörde växtriket. Organismer tillhörande djurriket kom möjligen senare men också från havet.

Det ord som översätts här som vatten är ordet mâ som betyder både vatten i skyn och i havet samt vatten i allmänhet.

Sura 20, vers 53:

Han har nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt växter i par av olika slag.

Detta är den första hänvisningen till begreppet om par i växtriket.

Sura 24, vers 45:

Gud har skapat alla varelser av vatten

Oavsett om det handlar om livets början i allmänhet eller komponenter som ger liv till växter, är alla påståenden i Koranen om livets början i enlighet med modern vetenskap.

B: Växtriket

Det är inte möjligt att citera alla de verser som finns i Koranen om de hälsosamma effekterna av regn. Här är dock tre verser om detta:

Sura 16, verserna 10-11:

Han är den, som nedsänt vatten från himlen, varav ni få dryck och varigenom det bliver träd, bland vilka era hjordar kan gå fritt..

Därigenom alstrar han grödan, oliven, palmen, vindruvorna och allsköns frukter åt er.

Sura 6, vers 99:

Han är också den, som från himlen nedsänt vatten, så att vi därmed frambragt brodd till allting och därav frambragt grönska, varav vi frambringa korn i ax, medan dadelklasar bredvid varandra växa fram på palmerna ur deras hölster, ävensom vingårdar, oliver och granatäpplen, sinsemellan lika och olika. Se på deras frukter, när de bär frukt och ända tills de mognar! Häri finns sannerligen tecken för människor, som tror.

Sura 50, verserna 9-11:

Vi har också nedsänt ett välsignat vatten från himlen och därmed frambragt trädgårdar och säd att skörda.

Och resliga palmer med blomhölster över varandra.

Till näring åt tjänare, och vi har därmed givit liv åt ett land försänkt i dvala. Sådan varder uppståndelsen.

BALANS I VÄXTRIKET

Sura 15, vers 19:

Och på jorden har vi låtit låtit allehanda ting, väl avmätta, växa på henne.

VARIERANDE EGENSKAPER HOS OLIKA FÖDOÄMNEN

Sura 13, vers 4:

Och på jorden finns tegar, som gränsa till varandra, vingårdar, säd och palmer med gemensamma eller särskilda rötter, vattnade av samma vatten, och det ena göra vi bättre än det andra till mat. Häri finns sannerligen tecken för människor, som har förstånd.

Det är intressant att Koranen innehåller fundamentala sanningar istället för den mystiska tro som fanns på den tiden. Det som i synnerhet fångar vår uppmärksamhet är de påstående i Koranen som handlar om reproduktion i växtriket.

REPRODUKTION I VÄXTRIKET

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.

En som tillhör ett par är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder "den, som i sällskap av en annan, bildar ett par".

Sura 22, Vers 5:

Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).

Sura 31, vers 10

Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden

Sura 13, vers 3:

Av alla frukter har han skapat tvenne slag.

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers.

Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor.

Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

Gud låter förvisso kornet och kärnan gro.

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

Honom allena all ära, som skapat alla arter i par av vad jorden alstrar, av dem (människor) själva och av vad de icke känner.

Man kan formulera många hypoteser om "vad de icke känner till" på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

C: Djurriket

Det finns några frågor i Koranen angående djurriket som är föremål för en konfrontation med modern vetenskap. I verserna 5-8, sura 16, beskrivs vissa element i djurriket för att få människor att tänka på den himmelska välviljan. De citeras för att visa hur Koranen beskriver den harmoniska anpassningen av skapelsen till människornas behov. De beskriver i synnerhet fallet människor som bor i en lantlig miljö.

Sura 16, verserna 5 till 8:

Boskapen har han även skapat åt er; från den fån i varma kläder och andra förmåner, och av den livnären.

Av den har ni heder, när ni driver den hem och när ni driver den bort,

Och den bär era bördor till ett land, till vilket ni ej skulle kunna komma fram utan besvär för er själva. Er Herre är sannerligen huld och barmhärtig.

Han har också skapat hästarna, mulåsnorna och åsnorna att rida på och ståta med; ja han skapar vad ni ej kännen.

Bredvid dessa allmänna påståenden har Koranen utläggningar om vissa fakta inom mycket varierande ämnen:

- reproduktion i djurriket.

- hänvisningar till existens av djursamhällen.

- påstående angående bin, spindlar och fåglar.

- yttranden om källor till komponenter av djurmjölk.

1. REPRODUKTION INOM DJURRIKET

Detta behandlas i sura 53 verserna 45 och 46:

Att han skapat de båda könen, av ett par, man och kvinna,

Av en droppe, när den utgjutes.

"Par" är samma uttryck som användes i de verser som handlar om växtriket.

Det som är märkligt är exaktheten av hänvisningen till den lilla mängd vätska som behövs för reproduktion. Det ord som betyder sädesvätska används för det manliga könet och betydelsen av detta kommenteras i nästa kapitel.

2. REFERENSER TILL FÖREKOMST AV DJURSAMHÄLLEN

Sura 6, vers 38:

Det finns ej ett kräk på jorden, ej heller en fågel, som flyger med sina båda vingar, utan att de är skapade varelser lika väl som ni; vi har ej begått någon försummelse i skriften. Sedan ska de församlas hos sin Herre.

Här är några aspekter som måste kommenteras. Först verkar det vara en beskrivning av vad som händer med djur efter deras död. Islam har tydligen inga synpunkter på detta. Sedan är det predestination i allmänhet som verkar nämnas här.

Enligt Blachere ansåg gamla kommentatorer som Razi att denna vers bara refererar till instinktiva beteenden hos djur som dyrkar Gud. Sheik Si Boubakeur Hamza talar om den instinkt som drar alla djur till grupper så att det krävs att arbete av en medlem ger nytta åt hela gruppen.

Djurs beteende har studerats grundligt på sistone och det har visat sig att djursamhällen verkligen finns. De som är mest kända är utan tvivel bisamhällena.

3. UTTALANDEN ANGÅENDE BIN, SPINDLAR OCH FÅGLAR När specialister i neurologi vill ge exempel på väl organiserade djurorganisationer som styr djurs beteende, hänvisar de till bin, spindlar och fåglar.

Att Koranen hänvisar till alla dessa tre arter samstämmer med den uppmärksamhet som ges åt dessa av modern vetenskap.

Bin

I koranen är bin föremål för den längsta kommentaren. Det enda som finns om honung som botemedel för människan finns i vers 69 nedan.

Sura 16, verserna 68 och 69:

Din Herre har också givit bina denna uppenbarelse:

Skaffen er boningar i bergen, i träden och i sådant, som de bygga! Ät sedan av alla frukter och vandra på er Herrens vägar i ödmjukhet! Ur deras inre kommer det fram en saft med skiftande färg, som innehåller läkedom för människorna.

Det är svårt att veta precis vad som menas med orden "att vandra på er Herres vägar i ödmjukhet". Det som kan sägas beträffande kunskap om deras beteende är att alla tre fall av djur som tas upp i Koranen har ett väl utvecklat nervsystem som styr deras beteende, t. ex är bins dansande ett sätt att kommunicera med andra bin

Spindlar

Spindlar nämns i Koranen för att betona deras bräckliga bostäder som enligt Koranen liknar de som tillhör icke troende.

Sura 29, vers 41:

Det är med dem, som skaffa sig beskyddare istället för Gud, som med spindeln, som skaffar sig en boning. Den bräckligaste av alla boningar är sannerligen spindelns; om de blott visste det.

Fåglar

Fåglar nämns ofta i Koranen. Versen angående existens av djur- och fågelsamhällen har citerats ovan. Två andra verser betonar fåglarnas underkastelse för Guds makt.

Sura 16, vers 79:

Har de då ej givit akt på fåglarna, som ålagts att flyga omkring i himlens rymd? Ingen annan än Gud håller dem uppe.

Sura 67, vers 19:

Har de då ej givit akt på fåglarna ovan dem, hur de breda ut sina vingar och draga ihop dem? Ingen annan än Förbarmaren håller dem uppe.

Översättningen av ett ord i båda verserna är känslig. Den betydelse som används här uttrycker iden att Gud håller fåglarna uppe. Det arabiska ordet i frågan är amsaka som betyder "att lägga en hand på, att ta tag i, hålla tillbaka någon".

Det är fullständigt möjligt att jämföra dessa verser, som betonar fåglarnas beroende av gudomlighet, och modern vetenskap, som har upptäckt den precision som vissa arter har när det gäller programmering av deras migration. Det är visserligen bara ett migrationsprogram i den genetiska koden hos fåglar som gör att mycket unga fåglar utan tidigare erfarenhet kan återvända till sina startplatser vid en bestämd tid. De mycket komplicerade vägvisningar som krävs för en sådan färd måste helt enkelt finnas i fågelns nervsystem.Men vem är programmeraren?

4. KÄLLOR TILL INGREDIENSERNA I DJURMJÖLK

Detta definieras i Koranen på ett sätt som överensstämmer med modern vetenskap (sura 16, vers 66). Sättet att översätta den här versen är personlig eftersom till och med moderna översättningar ger den en mening som knappast är acceptabel. Här är två exempel.

- R. Blacheres översättning;
Ni har sannerligen en läxa i er boskap! Vi ger er ren mjölk att dricka, utmärkt för er, som kommer från vad, i deras buk, är mellanting av smält mat och blod.

- Professor Hamidullahs översättning;
Ni har sannerligen ett tankeställare i er boskap. Av vad den har i sin buk, bland avföring och blod ger vi er ren mjölk lätt att dricka.

Den mest korrekta översättningen verkar vara den följande:

Sura 16, vers 66:

Ni har sannerligen ett exempel även i boskapen. Av vad den har i sin buk, dels orenlighet, dels blod, skaffa vi er en dryck, ren mjölk, lätt att svälja för den, som dricker den.

Mjölkens komponenter är sekretioner av bröstkörtlar, som får sin näring av blod. Detta var okänt på Muhammeds tid och upptäcktes långt senare. Att Koranen innehåller en sådan hänvisning kan inte ha en "mänsklig" förklaring.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com