Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen, skapelsen och människans uppkomst

En uppsats av: syster Amina-Hamida

INTRODUKTION
Associationerna mellan Koranen och modern naturvetenskap tycks förvåna vissa människor, eftersom de harmonierar och inte är oförenliga. En konfrontation mellan en bok om religion och vetenskapens sekulära idéer är kanske någonting en paradox i många människors ögon. De flesta av dagens vetenskapsmän, med undantag av ett litet antal förstås, är bundna vid materialistiska teorier, och visar bara förakt för religiösa frågor som ofta betraktas som uppdiktade historier. Dessutom, när vetenskap och religion diskuteras i västvärlden nämns kristendom och judendom men islam nämns mycket sällan. Så många osanna omdömen, som är byggda på oexakta idéer, finns idag om islam att det är väldigt svårt att formulera ett exakt begrepp om denna religions verklighet.

Som en inledning till en möjlig konfrontation mellan den islamiska uppenbarelsen och vetenskapen är det väsentligt att en översikt ges av en religion som är föga känd i västvärlden. Västvärldens osanna påståenden om islam är ibland resultatet av okunnighet, och ibland av systematisk illvilja.

I allmänhet var islams attityd till vetenskapen ganska annorlunda. Detta bevisas av den välkända Hadit av Profeten: "sök vetenskap även i Kina" eller en annan Hadit som säger att "sökandet efter vetenskap är en plikt för varje människa". Vi kommer att se senare i denna del att en annan viktig sak är att Koranen, medan den uppmuntrar vetenskaplig utveckling, innehåller många iakttagelser om naturliga fenomen samt detaljerade förklaringar, som är i enighet med modern vetenskap. Detta saknas i den jude-kristna uppenbarelsen.

För första gången antog vetenskapen internationella drag på islamiska institutioner under medeltiden. På den tiden var man mer religiös än idag men detta hindrade inte dem från att vara både troende och vetenskapsmän. Vetenskapen var religionens tvilling och skulle förbli så.

När islam nämns för en ateist ler han självbelåtet på ett sätt som speglar hans okunnighet. I likhet med de flesta av västvärldens intellektuella, oavsett deras tro eller religion, har han en imponerande samling falska idéer om islam.

Man måste tillåta honom två ursäkter. Bortsett från de nya attityder som visas av de högsta katolska myndigheterna, har islam i västvärlden alltid drabbats av sekulärt skvaller. Personer i västvärlden som har djup kunskap om islam vet precis till vilken grad islams historia, dogm och mål har blivit förvrängda. Hänsyn måste tas också till det faktum att beskrivningar av islam som utges på europeiska språk (förutom mycket specialiserade studier) inte gör det lättare för de som är villiga att lära sig.

Kunskap om den islamiska revolutionen är i detta avseende mycket nödvändig. Tyvärr är delar av Koranen, särskilt de som gäller vetenskapliga data, dåligt översatta och tolkade. Därför har vetenskapsmän rätt att kritisera, något som Koranen inte förtjänar. Detta är värt att komma ihåg i fortsättningen. Felaktigheter i översättningarna, som inte skulle ha förvånat någon för ett eller två sekler sedan, ifrågasätts av dagens vetenskapsmän. När en vetenskapsman stöter på ett oacceptabelt påstående, tar han det inte på allvar. En läsare av den typen av text imponeras av antalet ämnen som tas upp; skapelsen, astronomi, förklaring av vissa problem angående jorden, djur- och växtriket, människans fortplantning, och allt överensstämmer med modern vetenskap.

Det är ett faktum att under Koranens uppenbarelse, dvs. en period av ungefär 20 år, cirka år 622, hade vetenskaplig kunskap ingen framgång utan kom först efter det att Koranens uppenbarelse avslutats. Bara okunnighet kan leda till påståendet att den vetenskapliga delen av Koranen kan förklaras med att arabiska vetenskapsmän var mycket avancerade och att Muhammed var påverkad av deras arbete. Vem som helst som är kunnig i islamisk historia är medveten om att kulturella och vetenskapliga framsteg i arabvärlden kom efter Muhammed. Idéerna i den här rapporten utvecklas från en rent vetenskaplig synpunkt. De kommer att leda till slutsatsen att det var omöjligt för en man som levde år 700 att yttra sig i Koranen om olika ämnen, som inte tillhör den perioden, men ändå överensstämmer med vad som blev känt sekler senare. Jag är övertygad att det inte finns någon "mänsklig" förklaring till Koranen.

VAD ÄR KORANEN?
Koranen som är Guds ord och muslimernas heliga bok är ett levande mirakel. Koranen är en religion bok som baserar på den rätta tron på En Enda Gud som har skapat allt. Meningen med dessa vetenskapliga verser är bara för att bevisa att koranen är från Gud som är allmäktigt.

Gud säger:

"Vi ska visa de Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess (uppenbarelsens) sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem (att veta) att din Herre är vittne till allt som sker!"

(Koranen 41:53)

Vad gäller Koranen är det helt annorlunda från gamla och nya testamentet. Under uppenbarelsen reciterades stycken utantill av Profeten och hans följeslagare. Dessa skrevs ner av författare bland följeslagarna och kunde kontrolleras omedelbart. Därmed har Koranen två element av äkthet som evangelierna saknar. Detta fortsatte tills Profeten dog. På den tiden kunde alla recitera men inte skriva och att recitera utantill gav möjligheten att kontrollera texten så fort den var färdigskriven. Den muslimska uppenbarelsen framfördes av Ärkeängeln Gabriel till Muhammed under en drygt 20-årig period av Profetens liv. Den började med de första verserna av sura 96, och fortsatte efter en 3 års paus under 20 år till Profetens död år 632, dvs. från 10 år före Hegira till 10 år efter.

JÄMFÖRELSE
I denna rapport försöker jag att så kort som möjligt jämföra dessa teorier som finns i boken Biologi A Kapitlen Evolution, rubrikerna Universums historia och Livets historia med Koranen. Jag kommer att börja att skriva bokens teorier först och sedan Koranens verser i kursiv och fet stil, kommentarer lämnar jag mest till läsaren i de klara delarna tills vi kommer till människans uppkomst.

ALLTINGS BÖRJAN
Den allmänna uppfattningen är att universum uppstod vid en speciell tidpunkt. Det skedde i en enorm explosion, eller snarare en mycket snabb utvidgning från ett oerhört koncentrerat tillstånd.

"INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden (en gång) utgjorde en enda, sammanhållen massa och (att) Vi skilde de åt?"

(Koranen 21:30)

Det viktigaste skälet som talar för att universum för länge sedan var mycket mindre än nu är att universum växer.

"VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det."

(Koranen 51:47)

GALAXER OCH STJÄRNOR
Efter någon miljard år bromsades utvidgningen i visa områden av tyngdkraften. Stora moln började dra sig samman och så bildades galaxer och galaxhopar. Inne i galaxerna drog sig mindre bubblor an gas och stoft samman. Dessa miljarder och åter miljarder bubblor hettades upp genom sammandragningen. De blev den första generationen stjärnor.

"Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: " Kom, villigt eller nödda och tvungna!" - och de svarade: " Vi kommer villigt."

(Koranen 41:11)

LIVETS UPPKOMST
Alla gemensamma kemiska egenskaper pekar på att alla nu levande varelser har ett gemensamt ursprung. Livet är alltså monofyletiskt.

"INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden (en gång) utgjorde en enda, sammanhållen massa och (att) Vi skilde de åt? Och vet de inte att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?."

(Koranen 21:30)

Ur de tidiga, encelliga eukaryoterna utvecklades de flercelliga växterna, svamparna och djuren. Ur dessa tidiga fyrbenta fiskar har alla andra landlevande ryggradsdjur utvecklades, inklusive däggdjuren och människan.

"Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad han vill - Gud har allt i Sin makt."

(Koranen 24: 45)

MÄNNISKANS UPPKOMST
Människan är närmast släkt med människoaporna, Både arterna har utvecklats ur en numera utdöd stamform. I Afrika och Asien finns fossil av några människoapor, som är möjliga kandidater . En av de bäst bevarade den Afrikanska Proconsul. Det är okänt hur en form som liknade Proconsul utvecklades till de nu levande människoaporna och människan. Det saknas fossil från Afrika under den tid när detta skedde. Forskarna är inte heller säkra på hur homoniderna är släkt. Detaljerna ändras hela tiden av nya fynd.

Sedan denna tid har mycket små genetiska skillnader utvecklats mellan människor på olika delar av jorden Människan är en mycket enhetlig art genetiskt sett och indelningen i raser vilar på mycket svag biologisk grund.

* OCH SE, din Herre sade till änglarna: Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden." (Änglarna) sade: " Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och (till och med) utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" (Gud) svarade: " Jag vet vad ni inte vet."

Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: "Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt."

De svarade: "Stor är Du Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise." (2:30-32)

" Hur viste änglarna att människor, stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och (till och med) utgjuter blod? Kunde änglarna förutsäga saker och ting? Vad var det speciellt med den nya skapelsen (människan)?

Det som är klart för alla muslimer är att änglarna vet inget om det dolda. Men många säger att det har funnits redan liv på jorden och de såg vad som hände på jorden. Det fanns redan då t.ex. skaran av osynliga väsen. Vissa säger att genom denna vers får vi veta att det hade funnits människa förre Adam men de var olika än den nya skapelsen. De människor som hade funnits förre Adam var inte Guds ställföreträdare, kunniga och hade inte denna förmåga att behärska jorden som Adam och hans avkomma.

Det som är speciellt med Adam och hans avkomma är det som Gud säger om honom.

"VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för de att färdas över land och hav och försörjt de med god och hälsosamt föda och gynnat de framför många av de andra varelser som Vi har skapat."

(Koranen 17:70)

"Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skapnad."

(Koranen 95:4)

"NÄR HIMLEN brister i stycken, därför att den har hört sin Herres befallning, som den måste lyda, och när jordens yta slätas ut, och den kastar upp allt vad den bar inom sig och ligger tom, därför att den har hört sin Herres befallning, som den måste lyda, (då skall) du, människa, som under ditt mödosamma liv (på jorden) alltid hade din Herre för ögonen, (då skall du) möta Honom."

(Koranen 1:6)

"Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben (på nytt)? Visst förmår Vi det! Vi förmår (till och med) återställa hennes fingerspetsar (i deras forna skick)!."

(Koranen 75:3-4)

VÄSTENS OCH ISLAMS SYN PÅ MÄNSKLIG KUNSKAP
Västen tror att människan har börjat okunnig och utvecklats efteråt. Enligt koranen har människan (Adam) börjat kunnig.

Basen till mänskliga kunskapen hos västen är religion, eller rättare sagt tron på Gud. Och detta tron hittades på av människan på grund av behovet av något större makt för att kunna skydda människan från naturkatastrof och döden. Sedan började människan tänka, studera och upptäcka nya saker. Hos de är vetenskapen den högsta, bästa, heligaste och sista stationen för människans kunskap.

Koranen har mycket tydligt syn om den mänskliga kunskapens början i denna vers där säger:

*Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn.

Så Adam har börjat kunnig, och utvecklingen gått vidare. Basen till allt utveckling är vetenskap, inte för att vetenskap är mindre värt än filosofi och mänskliga studier, utan för att den är början och utan den kan man inte bygga utvecklingen vidare. Men trots allt man inte kan få allt svar som människan ställer genom vetenskap. Här kommer vikten av uppenbarelse. Skaparen som har skapat denna människan har inte lämnat henne utan vägledning. Redan från Adams uppkomst Gud har börjat att leda denna varelse till den rätta vägen och har förklarat allt som en människa behöver veta om sig, omgivningen, universum, moralen, lagar och döden.

DISKUSSION
När det gäller Universums historia och Livets historia behövs inga diskussion tycker jag, än att tänka på dessa exakta beskrivningar om hur Gud pratar om sin skapelse på en säkert, kort och enkelt sätt. Men man kan inte slipa tänka på den oerhört koncentrerat tillståndet uppkomst som var orsaken till allt. Vem var skaparen?

Men människors uppkomst kan man diskutera en hel del. Evolutions teorier är fullt med svaga punkter och luckor som är betydlig stora. För det första, många information och siffra tal är osäkra. Där saknas alla övergångsformers fossil. Människan är en mycket enhetlig art genetiskt sett, som betyder att det är någonting som styr och begränsar utvecklingen.

Människans fysiska tillstånd skiljer sig mycket från andra varelser men den viktigaste är inte kroppen, utan man ska inte glömma människans mening med livet också. Den fria viljan som finns i människan och strävan för ett bättre liv, och vetenskap. Medan alla andra djur utan undantag nöjer sig med dagens föda (och helst lite extra). Det är mycket orättvis att jämföra människan bara genom kroppen. Och om det är kroppen som gäller, så människans kropp är ju för sig ett bevis på Guds existens skapelse. Människan är den bästa skapnaden som har utvalts till Guds ställföreträdare.

Ska det finnas logi och bevis när man pratar inom naturvetenskap? Vad är det som är icke logisk i om man pratar om Gud? Tvärtom, det är Gud som frågar oss logiska förklaringar när vi förnekar honom. Kan slumpen ge oss en bättre ordning än Gud? Jag tycker att många frågor kunde besvaras genom att tro på Gud den som har uppenbarat t.ex. Koranen för att vissa oss rätta vägen och ge oss rätta förklaringen till vissa stora frågor. Och till sist är det upp till människan hur mycket hon vill gå vidare med att söka sanningen.

LITTERATUR:
- Koranens Budskap Översättning av Mohammed Knut Bernström
- Biologi A med naturkunskap A
- Koranen och modern vetenskap av Maurice Bucaille

Ladda hem artikeln:
"Människans uppkomst" [worddokument]
"Människans uppkomst" [RTF]
"Människans uppkomst" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa