Fastans mål

Av: The Daar for Islamic Heritage
Källa: www.islaam.com

Handlingarna av dyrkan som muslimerna utför är för att nå vissa mål och fördelar som Allah vill att Hans slavar ska få kunskap från och för att kunna förstå och uppnå dem. Bland dessa handlingar av dyrkan är att fasta under månvarvets månad Ramadan, som innebär flera mål som muslimerna måste sträva efter för att uppnå med sitt hjärta och genom sina handlingar. Dessa mål är som följer:

 1. Att uppnå At-Taqwa, vilket betyder att frukta Allah. Allah säger:

  "TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud"


  (Koranen 2:183)

  Följaktligen är fastande ett medel för att uppnå At-Taqwa. Faktum är att alla händlingar av dyrkan och Tawid (monoteism) är metoder och medel för att uppnå At-Taqwa, som Allah säger:

  "MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan (fördjupas)."


  (Koranen 2:21) 2. Förvärva Allahs belöningar. Al-Bukhari och Muslim har berättat att Abu Hurayrah återberättat från profeten som sade, "Allah den Upphöjde säger, Alla gärningar av Adams son är hans, förutom när det gäller As-Siyam, för den är för Mig och Jag kommer att ge belöning för den."


 3. Profeten sade också, ''Sa'im (den person som fastar) har två lyckliga stunder: när han bryter sin fasta är han lycklig och när han möter sin Herre är han lycklig pga av sin fasta.'' (Al-Bukhari och Muslim). När det gäller hans uttalande ''När han bryter sin fasta är han lycklig,'' och Imam Muslims tillägg, ''Pga av sin fasta'', har Imam Al-Qurtubi kommenterat, ''Det betyder att den fastande är lycklig då hans hunger och törst har tagit slut, eftersom han är tillåten att bryta sin fasta. Denna glädje är naturlig och det är uppenbarligen det önskade syftet. Det sades också att den fastandes glädje är pga att han bryter sin fasta, vilket betyder att han har fullföljt sin fasta och är en höjdpunkt för hans utförande av handlingar av dyrkan. Hans uttalande, 'Och när han möter sin Herre är han lycklig pga av sin fasta', betyder att han är lycklig pga belöningarna för fastandet och dess fullständiga utdelning.''


 4. As-Sawn (fastande) renar själen och hjälper den att uppnå vanan att lyda Allah och Hans Budbärare genom att besegra hjärtats begär. Att fasta lär en att avstå från att bejaka begär eftersom själen hos en Sa-im blir lydig inför Allahs påbud. Dessutom har djävulen ett starkare grepp över de själar som ofta lyder begären. När själen överger dess begär, blir det svårare för djävulen att få grepp om det hjärtat.


 5. Att räddas från Elden, för profeten har sagt, ''Och Allah har de som Han befriar från Elden och detta sker varje natt (dvs under Ramadan).'' (At-Tirmithi och Ibn Majah)


 6. Ash-Shafa'ah (rätten till medling). Profeten har sagt, ''As-Siyam och Koranen kommer att medla till slavens fördel. As-Siyam säger, 'Oh Herre! Jag förhindrade honom från mat och från att lyda sina begär på morgonen. Acceptera därför min Shafa'ah till hans fördel.' Och Koranen säger, 'Jag förhindrade honom från att sova under natten. Acceptera därför min Shafa'ah till hans fördel', och de kommer att bli accepterade som medlare.'' (Ahmad, Al-Hakim och Al-Bayhaqi)


 7. Att få sina synder förlåtna. Det råder inget tvivel om att fastande leder till att få ens synder förlåtna och utsuddade. Profeten har sagt, ''De fem bönerna och från fredag till nästa fredag och Ramadan till nästa Ramadan, är utsuddare för det som sker mellan dem, så länge som de stora synderna undviks.'' (Muslim) Allahs Budbärare har också sagt, ''Den som fastar under Ramadan med Iman och Ihtisab, kommer att få sina tidigare synder förlåtna.'' (Al-Bukhari och Muslim) Imam Ahmad och An-Nasaii har tillagt följande till denna berättelse, ''Och även det som kommer att ske senare (i betydelsen även framtida synder).'' ''Med Iman'' innebär att fasta när man med hjärtat tror på plikten att fasta under Ramadan. När det gäller Ihtisab, innebär det att man emotser att belöningen och fastan endast är för Allahs skull, och inte för att imitera folket och samfundet eller endast för världslig vinnings skull.IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com