Nattbön under Ramadan (Al-Qiyaam eller Taraweeh)
 Källa: Al-Munajjids sida Questions & Answers

 

Inledning 
Laylat al-Qadr och dess tid
Att be qiyaam gemensamt
Varför Profeten (SAS) inte alltid ledde folket i qiyaam
Kvinnor får be i församling
Antalet rakáhs i qiyaam
Recitera Koranen i qiyaam
Tiden för Qiyaam
Recitation under de tre rak'ah f
ör witr
Du'aa' al-Qunoot
Vad som ska s
ägas i slutet av witr
T
rak'ah efter witr
Frågor och svar


Inledning
Abu Hurayrah (R) sa: Profeten (SAS) brukade uppmuntra oss att be under natten i Ramadan, utan att göra det obligatoriskt. Sen sa han, 'Den som ber under natten i Ramdaan med tro och hopp om belöning, alla hans tidigare synder kommer att bli förlåtna.' När Profeten (SAS) dog, var det så här (dvs. man bad inte Taraaweeh tillsammans), och så var det även under Abu Bakrs (R) khilaafah, ända till början av Umars (R) khilaafah." Ámr ibn Murrah al-Juhani sa: "En man från Qudaaáh kom till Profeten (SAS) och sa, 'O Allahs Profet! Vad säger du om jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, och att du, Muhammad, är Hans Budbärare, och jag ber de fem dagliga bönerna, fastar månaden Ramadan, och ber nattbön i Ramadan, och betalar zakaah?' profeten (SAS) svarade: ' Den som dör efter gjort detta kommer vara bland siddeeqeen (de som talar sanning)  och martyrer.'"

Laylat al-Qadr och dess tid
Den bästa natten är Laylat al-Qadr, för Profeten (SAS) sa: "Den som ber under Laylat al-Qadr (och lyckas be 'rätt' natt) med tro och hopp om belöning, alla hans tidigare synder kommer att bli förlåtna."

Enligt den starkaste åsikten, är det den 27 natten i Ramadan, De flesta hadither pekar på det, såsom hadithen från Zurr ibn Hubaysh, som sa: "Jag hörde Ubayy ibn Ka´b säga - och det hade sagts till honom att Ábd-Allah ibn Masóod sagt: 'Den som följer Sunnah kommer 'finna' Laylat al-Qadr!' - Ubayy (R) sa: 'Må Allah ha barmhärtighet med honom, han ville inte att folk skulle ta det för givet och bara vara uppe för att be en natt. Vid den som det inte finns någon annan gud vid Hans sida , det är i Ramadan - och han svor utan att tveka - och vid Allah, jag vet vilken natt det är. Det är den natt som Profeten (SAS) beordrade oss att be (qiyaam). Det är natten morgonen den 27:de, tecknet för detta är att solen stiger upp vit och utan strålar." I en annan hadith, hade detta sagts av Profeten (SAS) (Källa Muslim mfl.)

 

Att be qiyaam gemensamt
Det är tillåtet att be qiyaam gemensamt, och är bättre än att be enskilt, för det var så Profeten (SAS) gjorde och förklarade dess fördelar. Abu Dharr (R) sa: "Vi fastade Ramadan med Profeten (SAS) och han ledde oss inte i qiyaam förrän det var bara sju dagar kvar, då ledde han oss i bön tills en tredje del av natten gått. När det var sex dagar kvar, ledde han oss inte i qiyaam. När det var fem dagar kvar ledde han oss i bön tills halva natten gått. Jag sa, 'O Allahs Profet, jag önskar att du fortsatt hela natten.' Han sa, ' Om en man ber med imamen tills han är färdig, kommer det räknas som att han bett hela natten.' När det var fyra nätter kvar, ledde han oss inte i qiyaam. När det var tre nätter kvar, samlade han sin familj, sina fruar och folket, och ledde oss i qiyaam tills vi var rädda att missa al-falaah. Jag frågade,' Vad är al-falaah?' han sa, 'Suhoor. Sen ledde han oss inte i qiyaam mer i Ramadan.'" (saheeh hadeeth från författarna av Sunan)


Varför Profeten (SAS) inte alltid ledde folket i qiyaam
Profeten (SAS) ledde inte folket i qiyaam resten av månaden för han var rädd att det skulle bli obligatoriskt, och att de inte skulle kunna göra det, som det sagts i en hadith från Aaíshah i al-Saheehayn mm. Efter Profeten (SAS) död, var rädslan över, för Allah hade redan gjort religionen komplett. Anledningen till att inte be qiyaam gemensamt under Ramadan gällde inte längre, den tidigare regeln gällde dock att bön i församling är något föreskrivet i Islam. ’Umar (R) återupplivade denna sed vilket står i bland annat Saheeh al-Bukhaari.


Kvinnor får be i församling
Kvinnor får närvara vid bönen, en hadith från Abu Dharr klargör det. Det är till och med tillåtet att välja ut en imaam som ska leda kvinnorna i bön, och en annan för männen. Det finns rapporterat att när ’Umar (R) samlade folket för att be qiyaam sa han till Ubayy ibn Ka´b att leda männen och Sulayman ibn Abi Hathman att leda kvinnorna. Árfajah al-Thaqafi sa: "'Ali ibn Abi Taalib (R) brukade beordra folket att be under natten i Ramadan, och han lät en imaam leda männen och en annan imaam leda kvinnorna. Jag var imamen för kvinnorna." Jag säger: detta är OK så länge moskén är tillräckligt stor och man inte stör varandra.  


Antalet rakáhs i qiyaam
Antalet rakáhs är elva, och vi rekommenderar att man inte överstiger detta antal. För Profeten (SAS) bad aldrig mer än elva rakáhs. Áaíshah (R) blev frågad hur Profeten (SAS) bad i Ramadan, hon svarade; "Profeten (SAS) bad aldrig mer än elva rakáhs (qiyaam), under Ramadan eller annars. Han brukade be fyra rakáhs, och fråga mig inte hur vackra eller långa de var. Sen bad han fyra till, och fråga mig inte hur vackra eller långa de var. Sen bad han tre rakáhs." (Källa al-Bukhari, Muslim mfl.)


En person kan göra mindre än detta, även om det bara skulle vara en rakáh witr. Profeten (SAS) gjorde detta och pratade även om det. Áaíshah (R) blev frågad hur många rakáhs Profeten (SAS) bad vid witr? Hon svarade, "Han brukade be fyra och tre, eller sex och tre, eller tio och tre. Han brukade aldrig be färre än sju, eller mer än tretton." (Källa Abu Dawood, Ahmad och andra) Profeten (SAS) sa angående detta: "Witr är sant, den som vill kan be fem, och den som vill kan be tre, och den som vill kan be en rakáh."


 

Recitera Koranen i qiyaam
Vad gäller att recitera från Koranen i qiyaam, vare sig det gäller Ramadan eller på andra tidpunkter, så satte inte profeten (SAS) någon gräns eller sa vad som var för mycket eller för lite. Hans recitation brukade variera. Ibland var den lång, och ibland kort. Ibland reciterade han ungefär lika mycket som 'Yaa ayyuha'l-muzammil', som är tjugo aayaat i varje rak'ah; ibland reciterade han något likvärdigt med femtio aayaat.


Han brukade säga, "Den som ber på natten och läser ett hundra aayaat kommer inte att bli nedtecknad som en som är försumlig." Enligt en annan hadeeth: "...och läser två hundra aayaat, kommer att bli nedtecknad som en av de hängivna och uppriktiga troende."

När han var sjuk reciterade han (SAS) de sju långa suroorna i sina nattböner, dvs, al-Baqarah, Aal-'Imraan, al-Nisaa', al-Maa'idah, al-An'aam, al-A'raaf och al-Tawbah.

Enligt Hudhayfah ibn al-Yamaan som bad bakom profeten (SAS), så reciterade han (SAS) al-Baqarah, al-Nisaa', och Aal-'Imraan, och han reciterade dem i en långsam och genomtänkt takt. Det är bevisat med den pålitligaste (mest saheeh) av isnaad, att när 'Umar (R) utsåg Ubayy ibn Ka'b att leda folket i bönen av elva rak'ah under Ramadan, brukade han recitera aayorna om hundra, så att folket bakom honom lutade sig mot käppar eftersom bönen var så lång, och de var inte färdiga förrän precis innan Fajr.

Det rapporterades även i en saheeh hadeeth att 'Umar kallade till sig läsarna under Ramadan och sa till de snabbaste av dem att recitera trettio aayaat, de som läste i mellantakt att recitera tjugofem aayaat, och de l?ngsammaste att recitera tjugo aayaat.

Hursomhelst så kan en person som ber qiyaam ensam be hur länge han vill; om andra kommer överens med imamen, kan även han be hur länge han vill. Ju längre det är, desto bättre, men en person bör inte gå till överdrift och spendera hela natten i qiyaam, utom i sällsynta fall, utan följa profetens exempel (saas) som sa: "Den bästa vägledningen är Muhammads vägledning." Om en person ber som imaam, bör han göra den så lång som är lätt för människorna bakom honom, eftersom profeten (saas) sa: "Om någon av er leder människorna i bön, låt honom göra den kort eftersom bland dem är de minsta och de gamla, de svaga, och de som har angelägna behov. Men om han ber själv, låt honom be så länge han vill."


Tiden för Qiyaam
Tiden f
ör att be qiyaam sträcker sig från efter 'Isha' till Fajr, eftersom profeten (SAS) sa: "Allah har lagt till en till bön för er, som heter witr, så be den mellan Salaat al-'Isha' och Salaat al-Fajr."

Att be i slutet av natten är bättre för de som klarar av det, eftersom profeten (SAS) sa: "Den som är rädd att han inte ska kunna gå upp i slutet av natten, låt honom be witr i början av natten, men den som känner att han kommer att kunna gå upp i slutet av natten, låt honom be witr i slutet av natten, för bön i slutet av natten bevittnas [av änglarna], och det är bättre."


Om fallet är att man väljer mellan att be i församling i början av natten och att be ensam i slutet av natten är det bättre att be med jamaa'ah eftersom det räknas som om man har bett hela natten lång.


Detta är vad Sahaabah gjorde på 'Umars tid (raa). 'Abd al-Rahmaan Ibn 'Abd al-Qaari sa: "Jag gick ut med 'Umar ibn al-Khattaab till moskén en natt i Ramadan, och såg människorna utspridda i moskén. Några bad ensamma och några bad i små grupper. Han ('Umar) sa, 'Vid Allah, jag tror att det skulle vara bättre om jag samlade dem alla bakom en läsare.' Så han bestämde sig för att göra det, och han samlade dem bakom Ubayy ibn Ka'b. Sedan gick jag ut med honom en annan natt, och människorna bad allihop bakom en läsare, och 'Umar sa, 'Vilken bra nyhet detta är.' Det som de går miste om - syftande på den senare delen av natten - när de sover är bättre än vad de gör', människorna brukade be qiyaam i början av natten."


Zayd ibn Wahb sa, "Abd-Allah brukade leda oss i bön under Ramadan och han brukade avsluta på natten."


Profeten (SAS) förbjöd att man bad witr som tre rak'ah, och förklarade varför genom att säga: "Få den inte till att likna Salaat al-Maghrib." Därför måste den person som vill be witr som tre rak'ah hitta ett sätt att göra den annorlunda (från Maghrib). Det finns två sätt han kan göra detta på; antingen genom att göra salaam efter de två första rak'ah, vilket är det bästa sättet; eller genom att inte sitta efter de två första rak'ah (dvs att be tre rak'ah utan uppehåll). Och Allah vet bäst.


Recitation under de tre rak'ah för witr <
Det
är sunnah att recitera Sabbih bi ismi Rabbika al-'A'laa i den första rak'ahn, Qul Yaa ayyuha'l-Kaafiroon i den andra rak'ahn, och Qul Huwa Allahu ahad i den tredje rak'ahn. Ibland kan även Qul a'oodhu bi Rabbi'l-Falaq och Qul a'oodhu bi Rabbi'l-Naas läggas till.

Det rapporterades i en saheeh rapport att profeten (SAS) en gång reciterade etthundra aayaat från Soorat al-Nisa' i en rak'ah av witr.


Du'aa' al-Qunoot

En person kan också vara ödmjuk inför Allah genom att recitera den du'aa' som profeten (SAS) lärde sitt barnbarn al-Hasan ibn 'Ali (raa) som är:

"Allaahumma'hdinee fiman hadayta wa 'aafinee fiman 'aafayta wa tawallanee fiman tawallayta wa baarik lee fimaa a'tayta wa qinee sharra maa qadayt, fa innaka taqdee wa laa yuqdaa 'alayk. Wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa ya'izzu man 'aadayt, Tabaarakta Rabbanaa wa ta'aalayt. Laa majaa minka illa ilayk".

(O Allah, vägled mig bland dem som Du har väglett, förlåt mig tillsammans med dem som Du har förlåtit, var en bundsförvant till mig tillsammans med dem som Du är en bundsförvant till, och välsigna för mig det som du har skänkt mig. Skydda mig fr
ån den ondska som Du har förbestämt, för innerligen, Du bestämmer och ingen kan bestämma över Dig. För säkerligen, den som Du gör förbund med blir aldrig förödmjukad och den som Du tar som fiende är aldrig ärad eller mäktig. O vår Herre, Välsignad och Upphöjd är Du. Det finns ingen undflykt från Dig utom hos Dig.)

Ibland kan man sända välsignelser över profeten (SAS) och det är inget fel på att lägga till andra du'aa' som är kända från sunnah.

Det är inte fel att recitera Qunoot efter rukoo', eller att lägga till förbannelser mot kuffaar, att sända välsignelser över profeten (SAS) eller be för muslimerna i den andra halvan av Ramadan, eftersom det är bevisat att imamen brukade göra detta på 'Umars tid (raa). I slutet av hadeethen från 'Abd al-Rahmaan ibn 'Ubayd al-Qaari som har nämnts tidigare, står det"... De brukade förbanna kuffaar efter hälften (av bönen) genom att säga, 'Allahumma qaatil al-kafarata alladheena yasuddoona 'an sabeelik wa yukadhiboona rusulak wa laa yu'minoona bi wa'dik. Wa khaalif bayna kalimatihim wa alqi fi quloobihim al-ru'b wa alqi 'alayhim rijzaka wa 'adhaabak ilaah al-haqq'. (O Allah, förgör de kuffar som försöker hindra människor från att följa Din väg, som förnekar Dina sändebud och som inte tror på Ditt löfte (Domedagen). Gör dem splittrade, fyll deras hjärtan med fruktan och sänd Din vrede och Ditt straff över dem, O sanningens Gud)." Sedan brukade han sända välsignelser över profeten (SAS) och be om gott för muslimerna så mycket han kunde, och söka förlåtelse för de troende.

Efter att han hade slutat förbanna de otrogna, sända välsignelser över profeten (SAS), söka förlåtelse för de troende männen och kvinnorna och be om det han själv ville, brukade han säga: "Allahumma iyyaaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, wa ilayka nas'aa wa nahfud, wa narju rahmataka rabbanaa wa nakhaafu 'aadhaabak al-jadd. Inna 'adhaabaka liman 'aadayta mulhaq' (O Allah, Dig dyrkar vi, till Dig ber vi och faller ner, för Din skull strävar och sliter vi. Vi sätter vårt hopp till Din barmhärtighet, O vår Herre, coh vi fruktar Ditt mäktiga straff, för Ditt straff kommer sannerligen att överrumpla den som Du har tagit som fiende)" Sedan brukade han säga "Allahu akbar" och gå ner i sujood.


 Vad som ska sägas i slutet av witr
Det
är sunnah att säga i slutet av witr (innan eller efter salaam):

"Allahumma innee a'oodhu bi ridaaka min sakhatika wa bi mu'aafaatika min 'aqoobatika, wa a'oodhu bika minka. La uhsee thanaa'an 'alayka, anta kamaa athnayta 'ala nafsik (O Allah, jag söker skydd i Din belåtenhet från Din vrede, och i Ditt skydd från Ditt straff. Jag söker skydd hos Dig från Dig. Jag kan inte prisa Dig nog, och Du är så som Du har prisat Dig själv.)"

När han gav salaam efter slutet på witr, sa han: "Subhaan al-Malik al-Quddoos, subhaan al-Malik al-Quddoos, subhaan al-Malik al-Quddoos (ära till den Högste, Den allra Heligaste), och förlängande stavelserna, och höjande sin röst tredje gången.


Två rak'ah efter witr
En person kan be tv
å rak'ah efter witr om han vill, eftersom det är bevisat att profeten (SAS) gjorde det. Han sa, "Att resa är utmattande och svårt, så efter att någon av er har bett witr, låt honom be två rak'ah. Om han vaknar, är det ok, annars räknas dessa två rak'ah för honom."

Det är sunnah att recitera Idha zulzilat al-ard och Qul yaa ayyuha'l-kaafiroon i dessa två rak'ah.

Frågor och svar

Följa imamen tills han avslutar Taraaweeh
Den mest korrekta åsikten är att antalet rak’ah för Taraaweeh är elva, men jag ber i en moské där de ber tjugoen rak’ah. Kan jag lämna moskén efter den tionde rak'ahn, eller är det bättre att fullfölja tjugoen rak'ah med dem?  

Det är bättre att stanna med imamen tills han slutar, även om han ber fler än elva rak'ah, eftersom det är tillåtet att göra dessa extra rak’ahs, eftersom profeten (SAS) sa: “Den som ber qiyaam med imamen tills han avslutar, kommer Allah att skriva ned det som om han bad hela natten.” (rapporterad av al-Nisaa'i och andra. Sunan al-Nisaa'i, Baab Qiyaam Shahr Ramadan), och eftersom profeten (SAS) sa: “Bön på natten bör utföras som två och två (rak’ah), och när morgonen nalkas, be en för witr.” (Rapporterad av de sju; denna version är rapporterad av al-Nisaa'i).

Det finns inget tvivel om att hålla sig till profetens (SAS) sunnah är bättre och medför större belöning, så länge det görs på rätt sätt och utan jäkt, men om det handlar om ett val mellan att lämna imamen pga antalet rak’ahs eller att följa med på det extra han gör, är det bättre att följa honom, pga hadeetherna som refererats till ovan. Samtidigt så bör du råda din imaam till att följa sunnah

 

 

Vad är bäst under dagen i Ramadan – att läsa Koranen eller be frivilliga böner?
Vad är bättre under dagen i Ramadan – att läsa Koranen eller att be frivilliga böner?

Prisad vare Allah.

Sunnahn från profeten (SAS) var att göra en massa olika slags dyrkan under Ramadan. Jibreel brukade repetera Koranen med honom på natten, och när Jibreel träffade honom, var han mer generös vad gäller välgörenhet än den blåsande vinden. Han var den mest generösa av människor, och han var som mest generös i Ramadan. Vid denna tidpunkt brukade han ge mer i välgörenhet och behandla människor ännu vänligare; han läste mer Koran, bad mer, reciterade mer dhikr; och spendera tid i I’tikaaf (tillbakadragenhet (i moskén)). Detta är vägledningen från profeten (SAS) i denna aspekt av denna heliga månad. 

Angående om det är bättre att läsa Koran eller att be frivilliga böner, så beror detta på människors omständigheter, och den sanna bedömningen är upp till Allah, eftersom Han vet alla saker.

(Från al-Jawaab al-Saheeh min Ahkaam Salaat al-Layl wa’l-Taraaweeh, av ShaykhAbd al-‘Azeez ibn Baaz, s. 45).

En specifik handling kan vara bättre i en bestämd individs fall, och en annan kan vara bättre för en annan individ, enligt graden för hur mycket en särskild handling för en person närmare Allah. Vissa människor kan påverkas mer av naafilböner och kan fokusera på dem och göra dem ordentligt, vilket tar dem närmare Allah än andra gärningar kanske gör, så i detta fall är dessa gärningar bättre. Och Allah vet bäst.

 

Att lägga till ytterligare en rak'ah till imamens witr eftersom man vill be lite mer
Vissa människor, när de ber witr imamen och han säger salaam, går upp och gör ännu en rak'ah, eftersom de vill göra mer bön innan de ber witr senare på natten. Vad är reglerna för denna handling? Räknas det som att lämna bönen med  imamen?

Prisad vare Allaah.

Vi ser inget fel med detta, och de lärda ( ‘ulama’) uttalade sig om att inte är något fel med att göra detta, så att hans witr blir i slutet av natten. Han kommer att räknas som att ha bett med imamen tills han slutade, och lade till ännu en rak'ah pga en shar'i anledning, vilken var att han skulle kunna be witr senare på natten. Det är inget fel på att göra detta, och det betyder inte att han inte stannade med imamen tills han slutade, utan han slutade inte - han sköt upp det lite längre.

Från al-Jawaab al-Saheeh min Ahkaam Salaat al-Layl wa’l-Taraaweeh av ShaykhAbd al-‘Azeez ibn Baaz, s. 41.

   
Översättning:
Umm Sulayman och Umm Ilyas