Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att konvertera till Islam

Vissa människor är av den uppfattningen att en övergång till Islam fordrar ett offentligt tillkännagivande inför lärda män och shaikher av hög rang . Samt ett intyg utfärdat av en juridisk institution eller någon annan auktoritet. Vi önskar klargöra för läsaren, att inga sådana krav eller villkor behöver uppfyllas av konvertiten . Ty Allah den Allsmäktige , känner hjärtats alla hemligheter . Emellertid så råder vi alla, vilka antagit Islam som sin religion, att registrera sig hos en lämplig myndighet . Detta för att underlätta vid vallfärden, och också för att den rättrogne vid sin död skall få en värdig begravning .

Om nu någon hyser en uppriktig önskan att bli muslim och äger en innerlig övertygelse om att Islam är sanningens religion, påbjuden av Allah förr hela mänskligheten, då är det tillbörligt att han utan dröjsmål uttalar ” Shahada”, trosbekännelsen. Den Heliga Koranen är tydlig angående detta. Allah fastställer:

"Den rätta religionen inför Gud är förvisso Islam"

(Koranen 3:17)

I en annan av den Heliga Koranens välljudande verser, förtäljer Allah:
"I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion"

(Koranen 5:5)

Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare:

  1. Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud.
  2. Förrätta bönen.
  3. Utdela Zakat (allmosa)
  4. Fasta under månaden Ramadan
  5. Utför pilgrimsresan till Mecka.

Att vittna (Shahada) lyder enligt följande: "ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-ALLAH (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-ALLAH (att Muhammad är Hans sändebud) "

Det är emellertid inte tillräckligt att någon blott uttalar bekännelsen muntligt, vare sig i ensamhet eller inför vittnen; av större vikt är hjärtats orubbliga och starka tro. Om man besitter en äkta sanningslidelse och till fullo fogar sitt liv efter Allahs ord, då kommer man sannerligen att födas på nytt i Islam. Tron kommer att inspirera honom till att kämpa för att fullända sin person, och så småningom upphöja honom till perfektion och själsadel. Allahs ljus kommer att flöda i hans hjärta tills han blivit ett ideal och ett förkroppsligande av tron.

Nästa steg, efter att uttryckligen ha förklarat sig vara muslim, är att tränga in i trosbekännelsens kärna, som är Allahs Enhet, genom kunskapen i sitt hjärta, begrunda den och låta den genomsyra alla sina ord och gärningar. Vad innebär då orden i de första orden i Shahada ? ”ASH-HADU ANLA ILAHA ILLA ALLAH”. Det är sanningen om att ingen gud är värd människans dyrkan utom Allah, ty ingen gud existerar vid Hans sida. Att tillbedja avgudar, är idel fåfänglighet och till ingens gagn. Prisa Allah den Ende, den Evige, som ensam förtjänar att dyrkas, sedan Han, av obegränsad kostighet, givit oss livet som gåva och uppehållit och sörjt för skapelsen. Människan ska knäfalla och dyrka Allah, ja, endast Han är värd vår dyrkan.

Shahadas andra del. ” WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN RASUL-ALLAH”, innebär att profeten Muhammad () är Allahs tjänare och utvalde sändebud. Om detta råder inga tvivel. Det åligger muslimen att lyda profetens befallningar, att hysa tro till hans utsagor, att praktisera hans läror, att undvika vad han förbjudit, att efterlikna honom i sitt liv, och att tillbedja endast Allah, enligt det uppenbarade budskapet, förmedlat till mänskligheten av honom.

Vad innebär då dyrkan och tillbedjan ? Det är att ärligt och ödmjukt visa vördnad gentemot Allah. I en djupare mening innebär det att fullständigt underkasta sig Allahs vilja och leva i överenskommelse med Hans lag explicit och implicit i ord och gärning. Tillbedjan inordnas i två kategorier:

  1. Den synliga (yttre eller manifest)
  2. Den osynliga (inre eller fördold)
Den synliga tillbedjan inkluderar sådana handlingar som att uttala shahada, förrätta bönen, utdela Zakat, recitation av den Heliga Koranen, lova och prisa Allah, utföra den rituella tvagningen före bönen, etc. Denna typ av tillbedjan förknippas med den mänskliga kroppens rörelser, med riter och åthävor.

Den osynliga tillbedjan är att tro på Allah, Domedagen, Änglarna, Allahs Böcker, Hans Profeter och den Gudomliga Predestinationen. Denna typ av tillbedjan involverar inte några kroppsrörelser, men försätter säkerligen hjärtat i rörelse, och har följaktligen betydelse för hur människan lever sitt liv. All tillbedjan som inte riktas till Allah, är polyteism och är ett avfall från Islam.

Nästa steg för en som nyligen konverterat till Islam är att rena sin kropp genom ett fullständigt bad, tillägna sig Islams regler och principer som en toalitet, utan luckor eller tillägg. Han ska därefter avsäga sig all falsk vidskepelse och alla former av avgudadyrkan. Förkasta ondskan och sträva efter rättfärdighet. Allt detta är konsekvenser av trosbekännelsen. LA ILAHA ILLA-ALLAH.

Allah förtäljer i Den Heliga Koranen: " .. vem som än förkastar ondskan och sätter sin tro till Allah, har fattat grep om det mest tillförlitliga handtag, som aldrig ska brytas.."

Vi måste ta i beaktande att när vi ropar ur våra hjärtans djup, att det finns ingen Gud utom Allah, så innefattar det för vår del, kärlek, vördnad, tro och lydnad för de islamiska lagarna, som alla muslimer är bundna av. Det är ett krav att blott älska för Allahs skull, och överge blott för Allahs skull.

Vi avslutar med en ödmjuk bön till Allah, att han må rena hjärtat och själen hos de som uppriktigt och rastlöst söker sanningen, och må han välsigna de troendes gemenskap. Ameen.

Läs om de nya muslimerna:

-Konvertitberättelser

-Ladda hem en stor samling berättelser om konvertiter:
   converts.doc (Word-dokument)
   converts.pdf (PDF)
   converts.rtf (RTF)

-Nya konvertitberättelser på webben


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa