Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad är meningen med livet?

Av: Abdul Jabar Kopilovic

Människan har från sin tillkomst funderat över vad livet har för mening - Vad är meningen med livet? Varför är vi här?

Dessa frågor har vi alla ställt oss någon gång. De är värda allt vårt intellekt, all vår tid och all vår uppmärksamhet. De måste besvaras och inte skjutas åt sidan som ett svårt pussel. Vi måste alla kämpa för att nå förståelse om meningen på bästa möjliga sätt. I sökandet efter sanningen började varje stor filosof med en diskussion om en universell gud, en styrande kraft, den som (inledde) skapade livet självt. Trots allt borde det skapade, allt existerande, känna till dess mening.

Den absoluta Sanningen
Muslimer tror att Allah (Gud) ensam är skapare, den styrande kraften. Han har gett oss svaret om vi bara vill koncentrera vårt intellekt på att finna det, den slutgiltiga sanningen. Vi måste göra oss fria från alla och öppna våra sinnen och objektivt söka efter sanningen -Al Haq, vilken är en av Allahs kännetecken och kvalitéer. Där vi finner sanningen finner vi Allah. Om sanning, och uppriktighet är i våra hjärtan och våra intentioner, blir vi framgångsrika. Vi kommer att finna vårt svar i versen "Ayat Al Kursi" i Koranen där Allah talar om sig själv och den absoluta sanningen:

"GUD - det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillåtelse ? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och besvara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige. TVÅNG ska inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt".

(Koranen 2:255-256)

En annan fråga man ställer sig är varför man skall lyssna till ett budskap som en totalt främmande person ger dig. Om man känner så bör man ärligt jämföra olika religioner. Se vilka principer som utmärker dem och jämför. Återigen måste du öppna ditt sinne och söka sanningen. Leta efter den väg som leder till Gud.

En väg som får dig, att känna säkerhet och trygghet. En vars fundament är klara, logiska och väcker din själ till liv.

"Denna din Herres väg är rak. Och vi har framställt budskapen fast och klart för dem som vill lägga dem på minnet. Hos deras Herre väntar dem fredens och salighetens boning, och med sina handlingar har de vunnit [en plats i] Hans närhet."

(Koranen 6:126-127)

I ditt sökande måste du inkludera Islam. Du kan börja här och nu. Dess principer är enkla, dess budskap klara. Tro på en gud och underkasta dig hans vilja. Tron på Allahs enhet är en av de viktigaste principerna i Islam. Det är faktiskt det första steget en person tar när han eller hon blir muslim. Allah bär också vittnesbörd om denna sanning.

"Gud [SJÄLV vittnar -och gör änglarna och de som har kunskap - att det inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.

(Koranen 3:18)

Denna enkla och ändå djupsinniga trosföreställning är början till frihet för den som anammar den. Denna tro på Allahs enhet kallas Tawhid (monoteism) och dess upplyftande effekter på människor som väljer att tro på det.

Tron på en Gud är en belöning
Men Tawhid i sig är en slags belöning, och den är överlägsen. Den som håller fast vid Tawhid står över all mänsklig auktoritet och är därför totalt fri pga. sin underkastelse under Allah - den mest välgörande, källan till all godhet - till vilken han har direkt tillgång utan medium som präster, helgon, andra gudar, idoler, kyrkan eller någonting annat.

Sådan lojalitet är höjden av kreativitet, för människan är bunden av oräkneliga historiska omständigheter, kedjad av traditioner, vanor och sociala institutioner, alla dessa faller till marken då han säger:

La ilaha illa Allah! (Det finns ingen gud utom Allah)

Med Tawhid är människan fri. Hennes glädje är en glädje som en högre varelse, än människor i allmänhet, känner. Trots detta är hon inte rasistisk, åtskiljande eller etnocentrisk. Tvärtom är han universalist och kallar människor att resa sig till hans ideal.

Att svara Allah är en okränkbar rättighet förunnad alla människor. Ingen förtjänar respekt, lydnad och daglig dyrkan utom Allah. Dyrkan av vårt världsliga liv, och allt som finns i det, är under människans värdighet och meningen bakom hennes existens.

En högre ordning uppnås när vi har befriat oss själva från vårt eget förtryck och har erkänt vårt syfte i livet, att dyrka endast Allah, och att underkasta oss Hans vilja.

Paradisets belöning eller helvetets straff, det blir vår måttstock för hur framgångsrika vi varit i livet. Allah dömer oss grundat på om vi besvarat frågorna - Vad är meningen med livet?, och Varför är vi här? - på ett korrekt sätt eller inte.

"Den dag då människan ska ställas inför allt det goda som hon har gjort och allt det onda som hon har gjort kommer hon att önska att den [Dagen] hade varit oändligt avlägsen. Därför uppmanar Gud er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud ömmar för Sina tjänare. Säg [Mohammad]: "Om ni älskar Gud , följ mig och Gud skall älska er och förlåta era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."

(Koranen 3:30-32)

Därmed ligger svaret till de flesta av våra frågor mellan pärmarna på en enkel bok och dess anda lärs ut av en enkel man. Boken i fråga är Koranen och mannen är profeten Mohammed (saw). Han är exemplet och vägledaren för alla människor. Alla som kallar sig troende i Islam följer hans exempel. Exemplet som Allah lärde. I ditt sökande efter sanningen, minns Islam.

Ladda hem artikeln:
  ¤ mening.doc (Word-dokument)
  ¤ mening.pdf (PDF)
  ¤ mening.rtf (RTF)


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa