Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islamisk monoteism

Av: R.E.A.D

" Allah, Den Upphöjde sade:” Säg (Muhammed): ”Detta är min väg: jag uppmanar (er) med klarsyn och insikt att dyrka Gud – jag och de som följer mig. Stor är Gud I Sin härlighet – (fjärran från) de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd ifrån!."

(Koranen 12:108)

Ibn Abbas (en av Profetens (SAW) följeslagare skildrade: När Allahs Sändebud sände Mu´adh till Yemen, så sade han ”Du kommer att träffa på anhängare av de gamla böckerna (Kristna och Judar), låt din första gärning vara att få dem att vittna att – Det finns sannerligen ingen är värd att dyrkas förutom Allah”.(Al Bukhari #1389).

Alla Guds profeter inklusive; Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob och stammarna, Jesus och Muhammed (fred vare med dem), uppmanade folk till samma sak, att dyrka Den Ende Guden utan att sätta något vid Hans sida, varken partner, en son eller en förbunden. För att förstå varför vi måste dyrka Allah (Den Ende Guden), så måste vi först acceptera Enigheten I Allahs herravälde dvs. Tauhid-ar-Rububiyya. Det betyder att tro på att det bara finns En Gud för allt som existerar, dess Skapare, Organisatör, Planerare, Auktoritet, Den som inger säkerhet, Den som svarar för dess underhåll etc. och det är Allah (En Gud). Tron på Enigheten I Guds herravälde kan inte separeras från själva dyrkan av denne Ende Gud dvs. Tauhid-al-Uluhiyya. Detta betyder att ingen har rätt att bli dyrkad (dvs. bön, åkallan, anrop om hjälp från det osynliga, avlägga ed, offer, pilgrimsfärd, fasta, allmosor, etc.) förutom Allah. Den slutgiltiga aspekten av Tauhid är Enigheten I Allahs Namn och Attribut. dvs Tauhid-al-Asma was-Sifat. Detta betyder:

1) Vi kan inte namnge eller tillskriva attribut till Allah utöver det som Allah eller hans Sändebud har namngivit eller tillskrivit Honom.
2) Ingen kan namnges eller tillskrivas attribut från de Namn eller Attribut som tillhör Allah tex. Den Mäktige (Al Aziz)
3) Vi måste bekräfta Allahs alla Namn och Attribut som är fastställda I Hans bok (Koranen) eller nämnda genom Hans Sändebud Muhammed (SAW) utan att ändra dem, strunta I dem, ändra deras betydelse eller likna dem vid skapelsen på något sätt.

Dessa tre aspekter av Tauhid är inbegripna I innebörden av ”La ilaha illah Allah (Ingen har rätt att bli dyrkad förutom Allah). Det är väsentligt att följa Allahs Sändebud Muhammed (SAW), och det är en del av dyrkan till Den Ende Guden (Tauhid-al-Uluhiyya) Detta är inberäknat I betydelsen av ”Ashadu an-na Muhammad-ur-Rasul Allah” (Jag vittnar om att Muhammed är Allahs Budbärare). Detta I sin tur betyder att Ingen har rätt att bli åtlydd efter Allahs Bok (Koranen), förutom Allahs Sändebud. Allah säger ”Tag emot allt av vad Sändebudet ger er, och avstå från allt han förbjuder”. (Koranen 59:7) La ilaha illah Allah är grunden för Tauhid (Islamisk Monoteism) och Islam. Det är ett komplett sätt att leva genom vilket alla former av dyrkan (av Allah) är förverkligad. Detta händer när en Muslim helt hänger sig själv till Allah, och åkallar Honom endast, refererar alla frågeställningar (om rätt och fel) till Hans Lag, och utesluter alla andra lagsystem.

”Ordet ”Ilah” (Gud), betyder den Ende som åtlyds och ej trotsas, genom djup respekt och vördnad, kärlek, fruktan och hopp och genom att bönfalla, be om hjälp och sätta sin tillit till Honom endast. Vem som helst som riktar någon av dessa angelägenheter (vilka är Allahs rättigheter) till en skapad varelse, har låtit sin uppriktighet avta I sitt uttalande av La ilaha illah Allah, och dyrkat en skapad varelse till den grad att han riktat dessa angelägenheter till denne istället”.

Profeten (SAW) sade: ” Vem som helst som uppriktigt säger La ilaha illah Allah kommer att hamna I Paradiset”. (Refererat av Bazzar och förklarat autentiskt av Al-Albani in Sahih Al-Jami) Den uppriktige är den som förstår, agerar I enlighet med de krav som fastställts, bjuder in andra till det, och ger det företräde över alla andra ämnen, eftersom det är den korta men koncisa formeln för Tauhid (Islamisk Monoteism) för vilket människan skapades.

Därför kommer La ilaha illah Allah att var till fördel för den som säger det om han anpassar sig efter dess mening I sitt liv, och inte ogiltigförklarar det genom att sätta någon vid Guds sida, tex. genom att försöka åkalla de döda eller bönfalla levande varelser I deras frånvaro. Profeten (SAW) sade. ”Vem som helst som säger La ilaha illa Allah, kommer ha detta som sin räddning en dag oavsett vad som händer innan dess”. (Refererat av Baihaqi och förklarat autentiskt av Al-Albani I Ahadith Sahiha #1932).

Slutligen: Det är från förståelsen av Tauhid (Islamisk monoteism) som bekräftar vad Muslimer redan vet: Att ISLAM är den enda Monoteistiska Religionen och livsstil som är accepterat av Skaparen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa