Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Allahs rättigheter

Av: Shaykh Muhammad ibn Salih al-`Uthaymeen
Källa: www.islaam.com

Av alla rättigheter är rättigheten gentemot Allah(SWT) från Hans skapelse den rättighet som skall hållas högst. Allah (SWT) är den enda Skaparen och Upprätthållaren av universum. Han är den Allsmäktige som skapade allting med absolut visdom. Allah(SWT) är Den som inledde varje varelse från ingenting. Han är den som skyddar människor i sina mödrars sköten, som spädbarn, som barn och som vuxna. Han, ensam, upprätthåller alla människor och ger dem mat och varje aspekt av livet. Allah(SWT) sa: "Gud förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet (mot Honom)." Koranen Surah al Nahl[16:78]

Om Allah (SWT) inte försörjer det levande kommer det att förgås. Allahs (SWT) barmhärtighet är det som håller människan och allt annat levande. Allahs (SWT) kontrollerar sina slavar perfekt. Hans gåvor är otaliga. Om detta är Hans roll i människors liv, så är upprätthållandet av Hans rättighet den viktigaste av alla rättigheter. Allah behöver inte försörjning från sina slavar. Han (SWT) sa: "Uppmuntra ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du (Muhammad) utan att förtröttas. Vi begär inga gåvor av dig, det är vi som sörjer för dina behov. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud" Koranen Surah al Taha[20:132]

Allah(SWT) önskar bara en sak från Sina slavar. "Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall (känna Mig och) dyrka Mig. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem. Det är Gud som drar försorg (om skapelsen), den Starke, den Orubblige" Koranen Surah al Dhariyat[51:56-58]

Allah (SWT) vill bara att mänskligheten ska dyrka enbart Honom, inte tillskriva Honom någon partner i dyrkan, och verkligen vara hans slavar. Han vill att de ska kapitulera för Hans vilja, såsom de kapitulerat och gett Honom kontroll över deras liv. Det är bara rättvist att dyrka enbart Den som håller allt och allas existens i sina händer. Man borde tacka Allah (SWT), som är den enda som försörjer oss, genom att dyrka enbart Honom. Allah(SWT) sa: "Ingenting gott kommer er till del som inte är från Gud. Och när ett ont drabbar er är det Honom ni anropar om hjälp" Koran Surah al Nahl [16:53] Vad Allah (SWT) ber sina slavar göra är lätt. Han vill inte att det skall vara svårt för dem som strävar efter att dyrka Honom. Han sa: "Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter (i utövningen) av er religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams. Det var Han som i gången tid och i denna (skrift) kallat er "dem som har underkastat sig Guds vilja". Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna. Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare - den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!" Koranen Surah al Hajj [22:78]

Allah (SWT) vill att vi skall dyrka Honom med uppriktighet, och att utföra religiösa gärningar. Fem böner om dagen ger förlåtelse från Honom och renhet i hjärtat. Muslimer måste försöka att utföra bön på bästa sätt: "Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd (Hans ord) ..." Koranen Surah al Taghabun[64:16]

Profeten(Frid vare med honom) sade: "Be stående, om ni inte kan - be sittande, och om du inte kan - be liggande på sidan." [Al-Bukhari] . Allah (SWT) vill också att Hans slavar skall betala en liten summa av sina pengar till de fattiga, de behövande, främlingar som inte har några pengar, skuldsatta och andra som har rätt att få pengar från Zakat (ett procentuellt belopp som betalas varje år - liknande en förmögenhetsskatt). Zakat är så minimal att den inte skadar de rika, men ger enorma fördelar för de fattiga. Allah (SWT) kräver också att vi fastar i månens månad Ramadan. Han sa: "… Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller (stadd) på resa (skall fasta därefter) under motsvarande antal dagar... "Koranen Surah al Baqarah [2:185]

Även Hajj (pilgrimsfärd) till Mecka en gång i livet är obligatorisk för alla muslimer, om de kan göra det. Generellt har vi en skyldighet att följa alla Allahs (SWT) order, och hålla oss borta från det Han förbjudit oss.

Det som nämnts ovan är skyldigheterna från Allahs (SWT) slavar gentemot Honom. De är inte svåra att genomföra. Belöningen uppväger de kraven med råge. Belöningen är; "… Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld (skänker) bara bedräglig glädje" [3:185]

* Alla Koran översättningar är tagna från Koranens Budskap av Mohammed Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa