Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Top 10 ursäkter från muslimska kvinnor som inte har Islamisk Hijaab

Översättning till svenska: Mourad Elkhatib
Källa: http://sisters.islamway.com


Syster, stig på ångertåget innan det passerar din station. Min syster, tänk noga på vad som händer idag innan din morgondag har kommit. Tänk, min syster - med start nu. All pris hör till Allah ta'aala såsom Hans Höghet och Allsmäktighet är värdig. Jag skickar böner och ber om välsignelse över Hans Ädla Budbärare som visade vägen till Allahs Välbehag och Hans Jannah. Denna väg är en rak väg, omringad av dygd på alla sidor och åtföljs av den bästa moraliska karaktären och förstärkt av renhetens, döljandets, och oskuldens beklädnad. Det är vägen vandrad av de två delarna av det mänskliga samhället, nämligen mannen och kvinnan, mot en harmonisk belåtenhet och lycka i detta liv och härefter.

Det här är precis varför Skyddaren, den Helige och Höjd över all bristfällighet, har gjort bärandet av Hijaab obligatoriskt för kvinnan som skydd för hennes oskuld och som skydd för hennes heder och tecken på hennes tro (Iman). Det är på grund av det här som samhällen, (både muslimska och icke-muslimska) som har distanserat sig ifrån och avvikit från Hans raka väg, är onda samhällen, i behov av en behandling som leder dem till återhämtning och lycka.

Bland de bilder som pekar på samhällens distansering från den rätta vägen och gör tydligt dess nivå av avvikelse och separation, är utbredningen av kvinnor som inte bara avtäcker sina ansikten utan också förstärker och gör en uppvisning av sin skönhet. Vi finner det beklagligt klart framträdande inom islamiska samhällen trots att den islamiska klädseln också är utbredd. Därpå, vad är anledningarna som har lett till denna avvikelse?

Vi ställde denna fråga till skilda grupper av kvinnor som vi erhöll tio huvudursäkter från och efter undersökning och kontroll, blev svagheten hos ursäkterna tydliga för oss. Stanna hos oss kära muslimska syster, på dessa få rader så att vi genom dem kan få veta orsakerna att vända sig bort från Hijaaben, och sedan diskutera var och en av dem.

Ursäkt Ett: Jag är ännu inte övertygad av (nödvändigheten) av Hijaab. Vi frågar då denna syster två frågor.

Ett: Är hon sannerligen övertygad av korrektheten av religionen Islam? Det naturliga svaret är: Ja, hon är övertygad för hon svarar "Laa ilaaha illallah" (det finns ingen gud utom Allah) betyder att hon är övertygad av aqeedah, och då säger: "Muhammadun rasoolullah!" (Muhammad är Hans sändebud), betyder att hon är övertygad av dess lag (sharee'ah). Alltså är hon övertygad av Islam som ett trosystem och en lag varav En härskar/styr och bestämmer/avgör deras liv.

Två: Är då hijaab en del av Islamisk Lag (Sharee'ah) och en skyldighet/plikt?

Om denna syster är ärlig och uppriktig i sin tanke och har funderat inom utfärdandet som en som verkligen vill veta sanningen, skulle hennes svar utan tvekan vara: Ja. För Allah ta'aala, av hans Gudomlighet (Uloohiyyah) som hon tror på har befallt användningen av hijaab i Hans Bok (Al-Qur'aan) och ädla profetens (sallaAllaahu 'aleihi wa sallam) budskap, som hon tror på, har befallt användningen av hijaab i hans sunnah. Vad kallar vi en person som säger att de tror på och är tillfredsställd av Islams felfrihet, men som trots det inte gör vad Allah och Hans Budbärare har befallt? Säkert kan de inte på nåt sätt vara beskrivna av dem som Allah menar i denna aayah:

"Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi lyder." Dessa är vinnarna."

(Koranen 24:51)

I sammanfattning: Om denna syster är övertygad om Islam, hur kan hon då inte vara övertygad av dess befallning?

Ursäkt Två: Jag är övertygad av Islamisk klädedräkt men min mamma hindrar mig från att ha på mig den, och om jag inte lyder henne kommer jag gå till Elden. Den som har svarat denna ursäkt är den mest ädla av Allah's skapelse, Budbäraren av Allah (SallAllahu alaihi wa sallam) med kortfattad och innehållsrik ord av visdom: Det finns ingen lydnad till skapelsen på olydnad av Allah. [Ahmed] Statusen av föräldrar i Islam, speciellt mamman, är högtstående. Såklart har Allah ta'aala kombinerat det med innehåll av högsta klass, dyrka Honom och Hans tawheed, i många aayat (verser). Han sade:

"Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida, och var god mot förälder"

(Koranen 4:36)

Lydnad gentemot föräldrar är inte begränsad utom i en synpunkt, och det är om de befaller till olydnad mot Allah. Allah sade:

"Om de försöker tvinga dig att sätta upp idoler vid sidan av Mig, så lyd dem ej. Men fortsätt att behandla dem älskvärt i denna världen. Ni ska endast följa vägen av de som underkastat sig Mig. Slutligen kommer ni allesammans att återvända till Mig, och då kommer Jag att informera er om allting ni har gjort."

(Koranen 31:15)

Att inte lyda dem i synder hindrar en inte att vara bra mot dem och behandla dem snällt. Allah sade i denna ayaah (versen) att behandla dem älskvärt i denna världen. I sammanfattning: Hur kan du lyda din mamma och inte lyda Allah Som skapade dig och din mamma?

Ursäkt Tre: Mitt arbete låter mig inte byta min klädsel mot Islamisk klädsel. Denna syster är en av dessa två typer: Hon är uppriktig och ärlig, eller en lögnare som önskar göra en braskande uppvisning av sin "hijaab" genom att låta den vara "modern" (dvs extra fin/glamorös) och dyr.

Vi börjar med ett svar till den ärliga och uppriktiga systern. Är du omedveten, min kära syster, att det inte är tillåtet för den Muslimska kvinnan att lämna sitt hem utan att hennes klädsel bemöter de villkor av Islamsk hijaab och det är en uppgift för varje Muslimsk kvinna att veta vad de är?

Om du har tagit tiden och ansträngningen att lära dig många saker från denna värld hur kan du då missköta att lära dig innehållet av det som kommer rädda dig från Allahs bestraffning och Hans ilska efter döden!!? Säger inte Allah:

"Vi sände inte före dig, annat än män vi inspiererat. Fråga dem som kan skriften, om ni inte vet."

(Koranen 16:43)

Om du måste gå ut, gå då inte utan att ha på dig en korrekt hijaab som visar att du söker göra Allah nöjd och Sheytan missnöjd. Om du går ut smyckad och tillgjord (dvs. gjort dig vackrare genom smink, smycken, osv.…) så kommer det lilla ärendet bli till ett stort som kan leda till fitnah.

Min kära syster, om du verkligen är ärlig och angelägen i din avsikt kommer du finna tusen hjälpande händer och Allah kommer att göra saken lättare för dig! Är inte Han den som säger:

"… Allah visar var och en som fruktar honom en utväg ur [ur alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse, och den som litar på Allah behöver inget annat stöd." Koranen 65:2-3

Vad gäller den andra systern säger vi: Ära och arbete är bestämt av Allah ta'ala, det fås inte genom förskönande kläder och färger eller genom att följa trender. Det fås tvärtom genom lydnad till Allah och Hans budbärare (SallAllahu alaihi wa sallam) och genom att hålla fast vid Allahs sanna lag och därigenom bärandet av den islamiska hijaaben. Lyssna på Allahs vackra ord:

"Den mest ärbara bland er är den som är mest gudfruktig".

(Koranen 49:35)

I sammanfattning: Gör saker genom att söka Allahs välbehag och den sanna vägen till Paradiset och värdesätt rikedomarna och det materiella i detta livet mindre.

Ursäkt fyra: Det är så varmt i mitt land, och jag klarar nästan inte av det. Hur skulle jag kunna klara av det om jag bar hijaab? Allah ger ett exempel genom att säga:

"Säg: 'Helvetets lågor är hetare!' Om de bara ville förstå!…"

(Koranen 9:81)

Du vet min syster, Sheytan har fångat dig i ett av hans svaga rep för att dra dig från hettan i den här världen till hettan i helvetet. Befria dig själv från hans nät och se hettan från solen som en tjänst och inte som en olycka, speciellt då den påminner dig om straffet från Allah som är många gånger starkare än hettan du nu känner. Vänd tillbaka till Allahs order och värdesätt den världsliga bekvämligheten genom att följa botgöringens väg från Helvetet. Allah säger:

"Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och den motbjudande [vätska som sipprar ur ett sår]."

(Koranen 78:24-25)

I sammanfattning: Vägen till Paradiset omringas av prövningar och svårigheter, medan vägen till Helvetet är omringad av lockelser och lustar.

Ursäkt fem: Jag är rädd att om jag tar på mig hijaab så kommer jag att ta av mig den igen eftersom att jag har sett så många andra göra så! Till henne säger jag: Om alla skulle följa din logik så skulle hela världen ha lämnat religionen! Alla skulle ha lämnat salat för att de skulle vara rädda för att lämna den senare. De skulle ha lämnat fastan under Ramadan eftersom många skulle vara rädda för att göra det senare. Ser du inte hur Sheytan har fångat dig i sin snara igen och utestängt dig från vägledning?

Allah ta'ala älskar regelbunden lydnad även om den är liten eller rekommenderad . Hur är det då med något som är obligatoriskt, som att bära hijaab? Profeten (SallAllahu alaihi wa sallam) sade: "Den mest älskade gärningen hos Allah är den återkommande, även om den är liten." Varför har du inte sökt efter anledningarna till varför dessa människor har tagit av sig hijaab så att du kan undvika dessa anledningar och hålla dig borta från dem? Varför har du inte sökt efter skälen och anledningarna för att kunna bära hijaab, och sanningen och vägledningen så att du kan hålla dig fast vid dem? Ett av sätten att hålla sig fast är att göra mycket du3a till Allah så att hjärtat blir mjukt och öppet för religionen, precis som profeten (SallAllahu alaihi wa sallam) gjorde. Även att göra salat och att tänka på det som Allah sade:

"Sök med tålamod [Allahs] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår väg utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom."

(Koranen 2:45-46)

Ett annat skäl att följa vägledningen och sanningen är att hålla sig till Islams lagar och en av dem är sannerligen att bära Hijaab. Allah sade:

"Om de hade gjort det de var tillsagda att göra hade det sannerligen varit bättre för dem och det hade gjort deras tro rakare."

(Koranen 2:66)

I sammanfattning: Om du håller fast vid vägledningen och smakar på sötman av den sanna tron kommer du inte neka Allahs order efter att ha hållit fast vid dem.

Ursäkt sex: Om jag bär hijaab kommer ingen vilja gifta sig med mig, så jag väntar med att ta på mig den till dess.

En man som vill att du ska vara smyckad och inte täckt när ni går ut och inte lyder Allah är ingen värdig man! Han är en man som inte har någon vilja att skydda det som Allah har gjort ovärderligt, i synnerhet dig själv, och han kommer inte på något sätt kunna hjälpa dig komma till Paradiset eller att skydda dig från helvetet. Ett hem som är uppbyggt på olydnad mot Allah och provocerar Hans ilska är ett hem som kan räkna med att Han kommer att besluta om olycka och motgångar, både i detta livet och i det nästa. Som Allah sade:

"Men den som vänder ryggen mot Mig [och mina budskap] skall få ett eländigt liv och på uppståndelsens dag ska Vi låta honom stiga upp blind."

(Koranen 20:124)

Äktenskap är en tjänst och en gåva från Allah som Han ger till den Han vill. Hur många kvinnor är det inte som är gifta med hijaab (mutahajibah) och hur många kvinnor utan hijaab är det inte som inte är gifta? Så om du skulle säga "… när jag är sminkad och visar mina behag så vill jag nå ett rent och bra slut, dvs äktenskap", ett rent mål eller slut fås inte genom en oren och korrupt väg inom Islam. Om målet är ärbart så måste vägen dit nås genom ett rent och korrekt sätt. Man brukar säga att regeln inom Islam är: de avsedda målens regler styr vägen dit.

I sammanfattning: Det finns ingen välsignelse i ett äktenskap som är uppbyggt på syndigheter och korrupta handlingar!

Ursäkt sju: Jag bär inte hijaab baserat på vad Allah säger i Quraanen: "Men berätta för alla om din herres välgärningar (dvs. det Han har gjort vackert och bra) [soorah Ad-Dhuhaa93:11] hur skulle jag kunna dölja mitt silkeslena hår och min förtrollande skönhet som Allah har välsignat mig med?

Så, denna syster hänvisar till Allahs bok och dess påbud så länge som det passar hennes egna önskningar och förståelse! Hon tar ingen hänsyn till de saker som inte passar henne. Om detta inte var fallet, varför följer hon då inte versen:

"Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt, låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen."

(Koranen 24:31)

Och när Allah säger:

"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och [till] alla troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade…"

(Koranen 33:59)

Med detta yttrande har du nu, min syster, gjort en egen Shareah (lag) för dig själv, en lag som Allah ta'ala strikt har förbjudit, dsv. att göra sig vackrare (at-tabarruj) och att inte täcka sig (as-sufoor), och anledningen: Din illvilja att inte lyda ordern. Den största välsignelsen eller tjänsten som Allah har givit oss är iman (tro) och hidaayah (vägledning) och bland dessa finns den islamiska hijaaben. Varför visar och talar du inte om denna vackra välsignelse som har givits till dig?

I sammanfattning: Finns det någon större välsignelse för kvinnan än vägledningen och hijaab?

Ursäkt åtta: Jag vet att hijaab är obligatoriskt (waajib), men jag väntar med att bära den tills Allah visar mig vägen till att göra det. Jag frågar denna syster vilka bevis hon behöver för att acceptera denna gudomliga välsignelse? Vi vet att Allah i Sin visdom har gjort ett syfte eller en orsak för allt. Det är därför de sjuka tar medicin för att bli bättre, och den resande använder sig av ett transportmedel för att nå sitt mål, och andra liknande exempel. Har vår syster verkligen ansträngt sig för att finna den sanna vägledning och använt sig av de rätta sätten för det, som att be till Allah troget? Som Han sade:

"Led oss på den rätta vägen"

(Koranen 1:6)

Att vara i sällskap med de trogna systrarna är bra, för de är de bästa som kan hjälpa henne till vägledning. De är de bästa som kan öka hennes vägledning och inspirera henne till ytterligare vägledning och taqwaa (Gudsfruktan). Då skulle hon hålla fast vid Allahs order och bära hijaab som de troende kvinnorna blev beordrade att göra.

I sammanfattning: Om denna syster verkligen var seriös i frågan om att finna den sanna vägledningen skulle hon ha ansträngt sig på rätt sätt för att nå den.

Ursäkt nio: Det är inte tid för hijaab ännu, jag är fortfarande ung. Jag kommer att göra det när jag blir äldre och efter jag har gjort Hajj!

Dödens ängel, min syster, besöker dig och väntar utanför din dörr på att Allah ska beordra honom att öppna den i vilket ögonblick som helst. Allah sade:

"Alla samhällen har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme eller påskynda den."

(Koranen 7:34)

Döden min syster gör ingen skillnad mellan de unga och de gamla, och den kan komma när du är i ett stadium full av synd, när du kämpar mot din Herre genom att inte täcka dig, Min syster, du borde tävla, precis som de andra tävlar för att följa Allah tabaaraka wa ta'alas bud:

"Därför ska ni skynda mot förlåtelse från er Herre, och ett paradis vars vidd omfattar himlen och jorden. Det inväntar de som trodde på Gud och Hans budbärare...."

(Koranen 57:21)

Syster, glöm inte Allah, för då kommer Han glömma dig genom att ta bort Sin nåd ifrån dig i detta livet och i det nästa. Du glömmer din egen själ när du inte fullföljer din själs rätt att lyda Allah och dyrka Honom. Allah sade om hycklarna (Al-Munaafiqoon):

"Var inte som de som glömde glömde Gud, så Han lät dem glömma sig själva. Dessa är de onda."

(Koranen 59:19)

Min syster, bär hijaab i din unga ålder tvärtemot de syndiga, eftersom att Allah är stark i Sina straff och kommer att på Uppståndelsens dag fråga dig om din ungdom och varje ögonblick i ditt liv.

I sammanfattning: Sluta förutsätta framtiden, omedvetna saker kommer sannerligen att ske! Hur kan du garantera ditt liv till morgondagen?

Ursäkt tio: Jag är rädd att om jag bär islamisk hijaab så kommer folk tro att jag tillhör någon speciell grupp, och jag hatar partnerskap. Min syster i Islam, det finns bara två grupper inom Islam, och de båda är nämnda av Allah den Allsmäktige i Hans Nobla Bok.

Den första gruppen är Allahs grupp (hizbullah) som Han ger seger till eftersom att de lyder Hans order och avhåller sig från det Han förbjudit. Den andra gruppen är den förbannade Sheytans grupp (hizbush-Sheytan), som inte lyder Den mest barmhärtige och ökar fördärvelse på jorden. När du håller fast vid Allahs order, och bland dessa är att bära hijaab blir du en del av den framgångsrika gruppen som tillhör Allah. Men när du gör dig vackrare och visar dina skatter åker du på Sheytans båt med honom och hans vänner bland hycklarna och de otrogna, och inga värre kan finnas att ha som vänner.

Ser du inte hur du rusar iväg från Allah till Sheytan när du byter det goda mot det dåliga? Rusa istället, min syster, till Allah och följ Hans väg:

"[Säg Muhammed] 'Fly [från synden, fly] till Allah!'"

(Koranen 51:50)

Hijaab är en stark form av dyrkan och inte ett tecken för människornas olika åsikter eftersom att den är något som är beordrats av Allah, Den Ärbare och Visa Skaparen. I sammanfattning: Sök vägen till Allahs välstånd och sök efter Hans Barmhärtighet och framgång i Hans Paradis, och släng bort Sheytans och de onda djinnernas dåliga tankar bland människorna. Håll hårt fast vid Allahs lag som din egen kindtand, och följ exemplen från de Troendes Kunniga Mödrar och de kvinnliga följeslagarna (radiAllahu' anhum ajma'een)

Slutsats: Din kropp är i skyltfönstret på Sheytans marknad och lockar till sig männens hjärtan. Hårstilarna, de tighta kläderna som visar varje del av kroppen, de korta klänningarna som visar dina ben och fötter, de dekorativa och avslöjande kläderna väcker Skaparens vrede och gör Sheytan nöjd. Varje dag som går medan du är i den stilen gör så att du kommer allt längre bort från Allah och närmare Sheytan. Varje dag blir förbannad och vrede vänds mot dig från Himlarna. Varje dag tar dig närmare graven och Dödens Ängel är redo att ta din själ.

" Varje människa ska smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till Paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje."

(Koranen 3:185)

Ta chansen att ångra och bättra dig min syster, innan det är försent. Tänk igenom noga min syster, tänk på vad som händer i dag innan morgondagen kommer. Tänk på det min syster, nu innan det är försent!

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa