Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vem är Jesus?

Översatt av: Um Elyas
Från: www.saaid.net

Utan tvekan har du ofta hört påståendet att Jesus är Gud, person nummer två i treenigheten. Hursomhelst är det så att Bibeln, som används som kunskapsbas om Jesus och kristendomen, klart motsäger detta påstående. Vi uppmanar dig att konsultera din egen Bibel och att du försäkrar dig om att följande slutsatser ej är tagna ur sitt sammanhang:

  1. Gud är allt vetande…..men det är inte Jesus. När det gäller Domedagen, gav Jesus klart bevis på begränsat vetande genom att säga: "Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern" Mark 13:32, Matt 24:36 (1). Men Gud vet allt. Hans kunskap är gränslös. Jesus medgav själv att han inte visste tidpunkten för Domedagen, och detta är ett klart bevis för att Jesus inte var allvetande och därmed är han inte Gud.


  2. Gud är allsmäktig….men det är inte Jesus. Medan Jesus utförde många mirakel, erkände han att kraften inte var hans egen utan att den kom från Gud genom att säga: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra" Joh 5:19 (1). Vidare sade han: "Av mig själv kan jag inte göra något; som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan Hans vilja som har sänt mig" Joh 5:30 (1). Gud är inte bara allsmäktig. Han är också källan till all kraft och auktoritet. Att Jesus, något han själv medgav, inte kunde göra något själv är ett klart bevis på att Jesus inte var allsmäktig och därmed är inte Jesus Gud.


  3. Gud har ingen Gud…..men Jesus hade en Gud. Gud är den ultimata domaren och beskyddaren för alla, och Han varken anmodar eller tillber andra. Jesus erkände att det fanns en som han vördade och tillbad genom att säga: "….jag stiger upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud" Joh 20:17 (1). Det berättas även att han ropade från korset: "Min Gud, min Gud varför har du övergett mig?" Matt 27:46 (1). Ifall Jesus var Gud skulle det heta "Mig själv, mig själv, varför har du övergett mig?" Skulle inte det vara rent nonsens? När Jesus bad Herrens bön (Luk 11:2-4) bad han då till sig själv? När han var i Getsemane trädgård bad han: "Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som Du vill" Matt 26:39 (1). Bad Jesus till sig själv? Det faktum, att Jesus, med sina egna ord och sina handlingar, erkände, vördade och tillbad Gud och inte sig själv, är ett klart bevis på att Jesus inte är Gud


  4. Gud är en osynlig kraft…..men Jesus bestod att kött och blod. Medan tusentals såg Jesus och hörde hans röst, sade Jesus själv att det inte hade med Gud att göra genom att säga: "Ingen har någonsin sett Gud" Joh 4:24 (1), "Men ni har aldrig hört Hans röst eller sett Hans gestalt" Joh 5:37 (1). Han sade i Joh 4:24: "Gud är ande, och de som tillber Honom måste tillbe i ande och sanning" (1). Att Jesus skulle säga att ingen någonsin sett eller hört Gud, medan hans lärjungar både såg och hörde honom är ett klart bevis på att Jesus inte är Gud.


  5. Ingen är större än Gud och ingen kan befalla Honom, men Jesus erkände att någon var större än han själv och att dennes vilja inte var densamma som Jesu vilja. Den kanske främsta indikationen på att Jesus och Gud inte är jämlika och därmed inte en och samma, kommer återigen från Jesu egen mun: "…ty Fadern är större än jag" Joh 14:28 (1). När någon tilltalade Jesus som en god mästare svarade Jesus: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god…" Matt 19:17 (1). Vidare drog Jesus en distinkt linje mellan sig själv och Gud när han sade: "…ty jag har utgått från Gud och kommer från Honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan Han har sänt mig" Joh 8:42 (1). Jesus ger klart bevis på sin underordnade ställning gentemot Gud, snarare än jämställdhet med Gud när han sade: "…Men låt Din vilja ske, inte min" Luk 22:42 (1), "…ty jag följer inte min egen vilja utan Hans vilja som har sänt mig" Joh 5:30 (1). Det faktum att Jesus erkänner att han inte kom till världen på eget initiativ, utan var styrd till det, att han bekräftade en annan varelse större än han själv, att han upphävde sin egen vilja i hänsyn och bekräftelse till en annans vilja, detta ger klart bevis att Jesus inte är den högste och därmed är inte Jesus Gud.
Slutsats
Kyrkan slår fast att Bibeln är den primära källan till kunskap om Gud och Jesus. Men eftersom Bibeln gör det klart att Jesus inte är den Högste och att den Högste inte är Jesus, hur kommer det sig att du tror på något annat? Min broder eller syster, tron på Treenigheten är falsk och absolut oförenlig med Jesu ord såsom de presenteras i Bibeln. Gud är en, inte tre. Han är en perfekt. En. Om du är intresserad av sanningen om Gud och ditt förhållande till Honom, inbjuder vi dig att undersöka Islam.

Vad säger Gud om Jesus?
A. Vad gäller att Jesus är Guds son.

"Detta är med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar. Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: 'Var!' och det är"

(Koranen 19:34-35) (2)

"Och de säger: Den Nåderike har [avlat] en son! Ni har här yttrat något oerhört, något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet! Att [människor går så långt att] de tilldelar den Nåderike en son! Föreställningen att den Nåderike har [avlat] en son oförenlig [med Hans gudomliga majestät]! Ingen av de varelser [som befolkar]himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som [Hans] tjänare"

(Koranen 19:88-93) (2)

"Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: 'Var!' och han är"

(Koranen 3:59) (2)
"Efterföljare av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: '[Gud är] tre'. Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Hani Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud"

(Koranen 4:171) (2)

B. Vad gäller Jesus som Gud:

"Och Gud skulle säga: Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud? [Jesus] skall svara: 'Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta, men jag vet inte vad som är i ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor"

(Koranen 5:116) (2)

"Vad jag har sagt dem är det som Du befallt mig [att säga]: 'Dyrka Gud, min Herre och er Herre'. Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem, men sedan Du kallade mig till Dig är det Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker"

(Koranen 5:117) (2)

C. Vad gäller Jesu korsfästelse:

"....och [Vi straffade dem] för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria och för deras ord: 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som före sin död tror på honom [som Guds profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag"

(Koranen 4:156-159) (2)
(1). Bibeln. Svenska Bibelsällskapet. Förlagshuset Gothia. Göteborg, 1981.
(2). Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. Proprius Förlag. Stockholm, 2000.


Ladda hem artikeln:
"Vem är Jesus?" [worddokument]
"Vem är Jesus?" [RTF]
"Vem är Jesus?" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa