Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Alkohol i Islam

Av Dr. Ahmad Hussein Sakr

ALKOHOLENS URSPRUNG

I Koranen har ordet "khamr" använts för alkoholhaltiga drycker. Från början avsåg man med detta ord den jästa juicen av vindruvor. Detta ord används på motsvarande sätt för alla jästa drycker och analogt med detta även för alla drycker eller mediciner med drogande effekt.(l) Det är känt att alkoholhaltiga drycker uppdelas i två huvudsakliga typer: de som produceras genom destillation för att erhålla en hög alkoholhalt (sprit), såsom whisky, konjak eller gin, och de som framställs enbart genom jäs-ning, såsom vin, öl, maltdrycker och liknande. När förbudet mot alkoholhaltiga drycker i Islam diskuteras, är båda typerna inräknade De jästa dryckernas historia går tillbaka till stenåldern och förmodligen ännu tidigare, medan destillationsprocessen uppfanns år 800 e kr av en arabisk alkemist vid namn Jabir ibn-Hayyan (som i västvärlden är känd som "Geber"). "Alkohol" är ett ord med arabiskt ursprung; det arabiska originalet "alghool" betyder "spöke" eller "ond ande". Man antar att Jabir ibn-Hayyan kan ha föreslagit detta namn på grund av dess mest uttalade effekter (18).

Å andra sidan nämner Encyclopaedia Britanica 1966 (19) att "Den allmänt accepterade härledningen av ordet alko-hol är från det arabiska kuhl, koh' 1. eller kohol. som be-tyder ett "mycket fint stoft". Alkohol eller det" fina stof-tet", syftade oftast på en finpulvriserad antimonsulfid som användes inom kosmetiken för att svärta ögonlock-en. Stegvis kom ordet alkohol att betyda essens. "Det arabiska verbet khamara betyder främst att "täcka", medan khamura betyder att jäsa. Därför kommer drickandet av khamr (jästa drycker) att resultera i ett "täckande" eller ett fördunklande av en individs tankeförmåga, dvs ett agerande utan sund tankeprocess. Under profeten Muhammeds (frid vare med honom) dagar, utgjord vindruvor, dadlar, vete. korn och honung grunder för de jästa dryckerna. Trots att alkohol nuförtiden kan utvinnas ur andra källor, anses den fortfarande vara förbjuden så länge den drogar människor. Islam betonar alkoholens effekt på människor och inte dess ursprung.

FÖRBUD MOT ALKOHOL

Informationen om förbudet mot alkohol i Islam kan hämtas direkt från Guds (Allahs) ord i Koranen såväl som från profeten Muhammeds (frid över honom) uttalanden. Förbudet mot alkoholhaltiga drycker nämns tre gånger i Koranen. kapitlet som kallas "Kon", säger Gud: "De spörja dig om vinet och maisirspelet. Säg: "Båda medföra stor synd, men även förmåner för människorna: dock är synden större än nyttan" (Koranen 2: 219) I kapitlet t "Kvinnorna", säger, Gud: "I, som tron, kommen ej druckna till bönen, utan först när I veten vad I sägen..." (Koranen 4:43) kapitlet "Det dukade bordet". säger Gud: "I, som tron, vin och maisirspel, avgudabilder och lott-kastningspilar äro en styggelse, den Satan uppfunnit; undviken det alltså, för den händelse I månden varda lyckliga! Satan vill blott åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel och utestänga eder från åkallan av Gud och bönen. Skolen I ej upphöra?" (Koranen 5:90-91) Dessa tre verser i Koranen är alla knutna till förbudet mot alkoholhaltiga drycker. De uppenbarades i ovanstående ordning, men vid olika tider och tillfällen. Den sista ver-sen gör alkoholförbudet kategoriskt. Vad gäller profeten Muhammads (frid över honom) uttalanden, så finns där många, inklusive följande:

 1. Angående bevisningsfrågan har Aisha, profetens hust-ru, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: "Allah typer av alkohol som berusar (drogar) är förbjud-na." (16)
 2. Angående den mängd som behövs för berusning har Jabir, en av Profetens följeslagare, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: "Om en stor mängd av någonting skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet." (16)


 3. Angående bön och ånger rapporterade Abdullah ibn Umar, en av Profetens följeslagare och son till den andre Kalifen (l) att Profeten Muhammad (frid över honom sade: "Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Gud att acceptera hans bön på fyrtio dagar, men om han ångrar sig, kommer Gud att förlåta honom," (16) (1) Kalif (eller Khalif khalifa)Ett arabiskt ord för de härskare som eftertTtldde Profeten Muhammad i ledningen för det islamiska samhället.


 4. Angående inträdandet i Paradiset på Domedagen har samma auktoritativa källa berättat, att profeten Muhammad (frid över honom) sade: "Det finns tre perso-ner för vilka Gud har förbjudit Paradiset: Den som är be-roende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sina kvinnfolks äktenskaps-brott." (16)


 5. Beträffande Islams attityd mot alkoholhaltiga drycker har samma källa rapporterat, att profeten Muhammad (frid över honom) har sagt: "Alkoholhaltiga drycker är styggelsens och oanständighetens moder," (16) Vidare säger samma källa, att Profeten har sagt: Den som dricker alkohol kommer att försumma bönen och kommer kanske att begå brott som kan innebära blodskam." (16)


 6. Beträffande Guds vrede i förhållande till alkoholhaltiga drycker är inte bara de som dricker sådana förbannade av Gud, utan även alla de som direkt eller indirekt hand-lar med dem. Anas, en av profetens följeslagare, har be-rättat att Muhammad (frid över honom) sade: "Guds för-bannelse faller på tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner den, den som tillhanda-hållit destillatet, den som säljer den, den som brukar pengar som inkommit av alkoholen, den som köper den och den som köper den åt någon annan." (16) Av denna autentiska information står det klart, att alkoholhaltiga drycker av alla de slag och former är olagliga för muslimerna att dricka eller handla med. Detta inklu-derar alla sorters viner, sprit, jästa drycker, ren alkohol och liknande.SKÄL FÖR FÖRBUD

Det finns många skäl till varför alkoholhaltiga drycker har förbjudits i Islam. Följande punkter är bland de skäl som vi muslimer tror på:

 1. Alkohol anses vara en styggelse.


 2. Alkohol är ett av Satans många verk.


 3. Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.


 4. Alkohol förhindrar människor att komma ihåg Gud.


 5. Den förhindrar och / eller försenar muslimerna att utföra sina dagliga böner. Även om de ber förstår de inte meningen med eller betydelsen av vad de gör och säger.


 6. De som dricker alkohol förnekas paradiset.


 7. De som dricker alkohol anses av Islam likna de som dyrkar avgudar, vilket också är helt förbjudet i Islam.


 8. När en person dricker alkohol, anses han inte vara en troende.


 9. Alkohol ger upphov till mycket ont i samhället.


 10. Muslimerna anser att Guds profeter inte smakade al-koholhaltiga drycker och att alkohol var förbjudet i alla gudomligt uppenbarade religioners originalskrifter.


 11. Alkoholhaltiga drycker har vissa fördelar, men den synd och skada som blir resultatet av konsumtionen, är mycket större än fördelarna.


 12. Alkohol bringar Guds (Allahs) förbannelse över de som intar den, såväl som över de som planterar eller odlar råvarorna, producerar, säljer eller handlar med den och de som deltar i spritfester.


 13. Alkohol bär ansvaret för ett stort antal bilolyckor.


 14. Alkohol är orsak till många familjers splittring.


 15. Under alkoholens inflytande begås brott som mord, våldtäkt osv, i större grad


Av ovannämnda skäl gör praktiserande muslimer sitt bästa för att hålla sig undan från alkoholhaltiga drycker och de fester där alkohol serveras, för att behaga Gud den Allsmäktige.

Diskussion

Många frågor har ställts om hur förbudet mot alkohol ska kunna genomdrivas i samhället. Det antas att landets ekonomi kan skadas vid ett förbud mot produktion av alko-holhaltiga drycker, att industrier kan försättas i konkurs, jordbrukare kan förlora inkomsten av grödor och bli fattiga och många vin- och spritbutiker beröras. När Islam up-penbarades handlade Arabiens folk med alkohol, som var en strålande affärsverksamhet. Det använde det i det soci-ala umgänget, såväl som för att värma sig under de kalla ökennätterna. Islam förbjöd emellertid inte alkoholkonsumtion plötsligt eller abrupt; Islam slog in på en progressiv och graderad kurs för ett förbud, steg för steg. Islam förberedde folket andligt och materiellt för ett accepterande av Islams slutgiltiga moral, som kulminerade i det kategoriska förbudet mot alkohol. Det har genom historien visat att de lagar som kontrollerar människans uppförande, och där offret är syndaren själv, såsom fallet är med alkohol, är de som är svårast att genomdriva.

Därför närmade sig Islam problemet med al-koholförbud på ett positivt sätt. Muslimerna tränades i att leva efter sin religions moraliska läror från början. Sedan lärde de sig att alkohol har både för-och nackdelar, men att skadan som uppstår vid förtäring är större än fördelen, (koranen 2:219). Islams anhängare lämnades sedan att själva fundera över detta tills de insåg sanningen.

Det berättas att någon i Islams tidiga historia utförde sin bön medan han var full och därför inte utförde den korrekt. Därför kom den koraniska uppenbarelsen till Profeten Muhammad (må Gud acceptera hans bön och ge honom frid) för att påminna Islams anhängare om att de måste vara vid fullt medvetande och vid sina sinnens fulla bruk närhelst de förbereder sig inför bönen. Eftersom muslimerna måste be fem gånger om dagen, måste de automatisk överge spritdrickandet för att förstå innehållet i bönen. Slutligen fick muslimerna veta att spriten var ett av Satans verk och att den var en styggelse som för alltid måste överges om de ville nå framgång.

Det berättas (16) att muslimerna, efter att ha hört versen i Koranen som slutligt förbjuder drickandet av alkoholhaltiga drycker (5:90-91), hällde ut all alkohol de hade på Medinas gator och totalt övergav seden att dricka alkohol. Om alkohol måste förbjudas i ett icke-muslimskt land, är det därför inte nog att från regeringens sida genomdriva lagen. Invånarna måste samtidigt utbildas moraliskt, andligt, vetenskapligt och socialt. De första muslimerna var medvet-na om att de alkoholhaltiga dryckerna utgjorde en affärsverksamhet i deras ekonomiska värld, men de höll mer fast vid sina moraliska läror än vid denna slags affärsverksamhet.

Den ekonomiska aspekten beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker, kan illustreras med följande sam-manfattning av en studie utförd av Hollis och Krusich år 1971 (21). I sin studie har de avhandlat områden som t ex förhållandet mellan alkohol och kriminalitet, alkohol och motorfordonsolyckor, alkohol och olyckor i hemmet, i ar-betet och på fritidsanläggningar, alkohol och sjukdomar, alkohol och skilsmässor, alkohol och arbetslöshet och alkohol och föroreningar. De konstaterade: "... för varje dollar som staten Tennessee får in i skatt för alkoholkonsumtion i Memphis Shelby County, kostar det staten 2:28 dollar; för varje dollar Shelby County fick in i skatt för alkoholkonsumtion, kostade det "countyt" 11:08 dollar; för varje dollar staden Memphis fick in i samma skatt, kostade det staden 4;39 dollar."

Beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker vid kall väderlek för att värma kroppen, gör Profeten Muhammads (frid över honom) uttalande klart att kon-sumtion av alkohol är förbjuden även för de människor som lever i kalla klimat. Om de behöver värma sig kan de använda annan föda eller dryck som inte berusar, t ex honung. Islam har starkt uppmuntrat användningen av honung för olika ändamål (20) och människorna kan till godogöra sig den färdiga energin och de lättillgängliga kalorierna såväl som näringsämnena från honung, utan de sidoeffekter man normalt får från alkohol. Om någon redan har någon alkoholhaltig dryck i hemmet, vad ska han göra med den? Det rekommenderas att perso-nen i fråga skall göra sig av med den eller, om han så önskar, förvandla den till vinäger.

Det bör nämnas här att omvandlingen av alkohol till vinäger inte är förbjuden i Islam. Vissa muslimer (16) som anser att man bör göra sig av med alkoholhaltiga drycker har antagit de tidiga muslimernas attityd. De hällde ju ut alkoholen på Medinas gator. De anser att alkohol är en styggelse och en del av Satans verk och att den helt bör undvikas. Andra muslimer (16) anser att man bör omvandla alko-holen till vinäger för att undvika onödigt slöseri. Det full-ständiga svaret måste ges av de styrande, som vet vad som är bäst för just deras land. Det har tidigare nämnts att alla typer och former av alkohol är förbjudna för muslimerna, oberoende av hur de har tillverkats och oberoende av etyl-koncentrationen. I kapitel 12 i "Bridges' food and Beverage Analyses", Har Marjorie R Mattice (22) sammanställt en lista över sam-mansättningen av och näringsvärdet i alkoholhaltiga drycker, som man kan hänvisa till. Listan innefattar maltdrycker, viner, destillat och övriga drycker. Många läkemedel i USA innehåller en ansenlig mängd al-kohol. Den förmodas bidraga till att bota vissa sjukdomar eller används som bindemedel i vissa medicinska substanser.

Islam har även i detta fall varit mycket exakt. Det berättas (16) att en man vid namn Tariq ibn Suwaid frågade profeten Muhammad (frid över honom) om användandet av alkohol som medicin och profeten sade honom att al-kohol inte var en medicin utan en sjukdom. Detta betyder att muslimerna inte skall använda sig av mediciner som innehåller alkohol om det inte är absolut nödvändigt. Undantaget begränsas enbart till extrema nödfall. Det är därför viktigt att läkemedelsföretagen tar hänsyn till behoven hos de tre miljoner muslimer som bor i 20 Nordamerika och även till muslimerna i andra länder, då de producerar läkemedel på export.

Ett annat problem som drabbar muslimer i Nordamerika är att en ansenlig mängd livsmedel på marknaden innehåller alkohol i större eller mindre utsträckning. Eftersom alkoholen finns i dessa varor, kan muslimerna inte förtära dem. Nästan utan undantag består menyerna på flyg, speciellt internationellt flyg, av mat (och efterrätter) som innehåller alkohol. En som inte är grundligt insatt i de olika dryckernas namn och smak kan av misstag få i sig någon av dessa maträtter och alltså omedvetet bryta mot en grundläggande princip i sin religiösa tro. Ett annat problem är användningen av munvatten. Eftersom det stora flertalet innehåller alkohol, bör muslimerna avstå från att använda det, även om man inte sväljer det och tvättar munnen efter användning.

Användningen av alkohol som antiseptiska och i cologner och parfymer har diskuterats av många muslimska forskare. Vissa av dem förbjuder dess användning i parfymer och cologner, men tillåter att den används som antiseptiska. Deras resonemang går ut på att alkohol anses vara Rijss, (smutsigt) eller en styggelse, och därför inte bör användas i någon form, om inte återstoden tvättas bort. Dofter som har olja som basis utan någon alkohol, rekommenderas som alternativ. Andra muslimska forskare tillåter användning av alkohol både i parfymer och cologner och i antiseptiska medel. Deras resonemang är att alkoholen används som en utvärtes lösning och inte som en dryck.

Bruket eller missbruket av droger som marijuana, hasch, LSD och liknande, är också förbjudet, eftersom Islam tar häsyn till deras effekt på hälsan snarare än till deras kommersiella värde. Som nämnts i en tidigare skrift, tillåter inte islamisk lagstiftning att en muslim äter eller dricker förbjudna livsmedel under några omständigheter, förutom när det sker omedvetet, under tvång eller i ett absolut nödfall.


REFERENSER
 1. Sakr, M.H., Dietary Regulations and Food Habits of Muslims,J.Amer. Dietetic Assoc., 58, 123-126, (1971).
 2. Khan, M.A., Jensen, K., and Krougt, H.J., Alcohol-induced hangover. A double blind comparison of pyritinol and placebo in preventing hangover symptoms. Q.J. Stud Alcohol, 34: 1195-1201, 1973.
 3. Kline, J.A., Rozynko, V.V., and Flint, G., Personality Characteristics of male native American Alcohol patients, Jnt. J. Addict, 8: 729-732. 1973.
 4. Lieber, G.S., Hepatic and metabolic effects of Alcohol (1966 to 1973), Gastroenterology, 65: 821-846, 1973.
 5. Mello, N. D., A Review of Methods to Induce Alcohol Addiction in Animals, Pharmacol Biochem Behav., 1: 89-101, 1974.
 6. Zambrano, S. S., Mazzotta, J. F., and Sherman, D.s Cardiac dysfunction in unselected chronic alcoholic patients: noninvasive screening by systolic time iner vals, Am Herat J, 87: 318-320, 1974.
 7. Nash, Harvey, Alocohol and Caffeine, Thomas Publishing Co., Phila., IL, 1962
 8. Chambers, F. T., Jr., Alcoholism, Thomas Publishing Co., Springfield, IL,1968.
 9. Hewitt, D. W., Alcoholism, Lea and Febiger Publishing Co., Phila., 1957.
 10. Jellinek, E. M., The Disease Concept of Alcoholism, College and University Press, New Haven, Conn., 1960. 11. Kissin, B., The Biology of Alcoholism, Plemun Press, New York, N. Y., 1971.
 11. New York Academy of Sciences, Alcohol and Food in Health and Diseases, Academy of Sciences, N.Y., 1966. 13. Williams, R. J., Alcoholism: the nutritional appro ach, University of Texas Press, Austin, 1959.
 12. Karpman, B., The Hangover, Thomas Publishing Cc. Springfield, IL, 1957.
 13. Krause, M. and Hunscher, M., Geographic and Cultural Dietary Variations in Food, Nutrition and DietTherapy, Ch, 13, Elfth ed., Saunders Co., Phila., 1972.
 14. Sabiq, S., Fiqhus-Sunnah, (Arabic), 9: 28-86, Al-Bayan publishing House, Kuwait, 1968
 15. Aziz, F., Alcoholism, Bulletin Islamic Med. Assoc 5(2): 12, 1974.
 16. Roueche, Berton, Alcohol: Its History (folklore) Effect on Human Body, Groves Press, Inc, N. Y., 1962.
 17. Encyclopedia Britanica Ins., Encyclopedia Britanica, William Benton Publisher, Chicago, 1966.
 18. Ali, A.Y., The Holy Qur'an: text, translation and co mentary, Chapter 16, "The Bee", Verse 68-69, Al Arabiyah Publishing House, Beirut, Lebanon, 1968.
 19. Bailey, B. L., Alcohol and Your Health, Charles Publishing Co., Los Angeles, 1973.
 20. Mattice, M. R., Bridges' Food and Beverage Analysis, Third Edition, pp 365- 374, Lea and Febiger, Phila., PA.
 21. (undated).
 22. Kastrap, E. K., Facts and Comparisons, Facts and Comparisons, Inc., St. Louis, MO., 1972.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa