Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Skapelsen i Koranen

Enligt Koranen som är Guds ord förmedlat av ärkeängeln Gabriel till profeten Mohammad (Frid över honom) under 23 år, innehåller inte bara påbjudelser och förbud, belöning och straff, den innehåller också hela skapelsens hemligheter. Under det senaste decennierna har vi människor lyckats avslöja en del av dessa hemligheter tack vare vetenskapsmän och deras forskning. För att ge ett exempel på detta kan vita första versen i Koranen:

"Läs upp i din Herres namn, som skapat, som skapat människan av en hängande droppe"

(Koranen 96:1,2)

Detta begrepp "Hängande droppe" har orientalister översatt med ordet "stelnat blod,, trots att den arabiska texten är tydligt och bara talar om en hängande droppe. När läkarvetenskapen framskred visade det sig att ett befruktat ägg vandrar tills det kommer till livmodern och där fäster sig vid livmoderväggen Den berömde fotografen Lennart Nilsson vid Karolinska institutet i Stockholm lyckades filma hela förloppet från ägglossning till befruktning och sedan följde han med sin kamera hela vägen det befruktade äggets väg till livmodern där det sätter sig fast vid väggen. En underbar förklaring i bild till det som Koranen säger i en annan Vers:

"Vi hava förvisso skapat människan av en sammanblandad droppe för att pröva henne, och vi hava givit henne hörsel och syn "

(Koranen 76:2)

En samblandad droppe kan inte vara något annat en ett befruktat ägg. Hela graviditetsförloppet berättas det sålunda om i Koranen:

"Så skapade vi den hängande droppe till en köttklump (stor som en munsbit), så skapade vi köttklumpen till ben och beklädde benen med kött, och sedan danade vi henne genom en andra skapelse "

(Koranen 23:14)

Vidare säger Koranen att barnet får hörseln före synen. Detta har bekräftats av vetenskapsmän.

SKAPELSE

Leila Coyne, ledare för en forskargrupp vid Nasas "Ames Research Centre", i Kalifornien deklarerade i april 1985 vid en presskonferens att livet kan ha börjat i keramisk lera snarare än i vattnet. Det har visat sig att keramisk lera har två egenskaper som är nödvändiga för liv: den magasinerar och överför energi. Energi som kommer från bl.a. radioaktiva källor kunde ha verkat den som kemisk fabrik och inordnat inorganiskt råmaterial som sedan omvandlats till mer komplicerade molekyler från vilket livet började för 4 miljarder är sedan. Dr. Graham Cairns-Smith, vid Glasgows universitet som kom med "den keramiska lerans hypotes" redan 1960, instämde. Leran var vanlig vid gamla oceaners stränder. Den genomgick ständiga förändringar som svar på den omgivande miljöns krav och då inträffar vad man kallar "misstag" och leran blev då en ideal miljö för kemisk evolution. Vid analys av en vanlig keramik lera, fann vetenskapsmän att den "misstag" normalt sker och upprepade gånger vid formation av lerans kristaller. Detta skapar antagligen villkoren som gör att materialet fångar energi och håller den i flera tusen år. Keramisk lera är intressant för att Allah säger i Koranen:

"Han har skapat människan av lera som i keramiska kärl "

(Koranen 55:14)


"och:,, vi har skapat människan av gammal formbar lera "

(Koranen 15:25)

Exegeterna säger att gammal lera betyder lera som producerar illaluktande gaser såsom metan, ammoniak och svavelväte. Dr. M.A. Elbar, Kairo universitet, medicinska fakulteter säger: varje gång jag åker till London blir jag fascinerad av en stor bild vid Naturhistoriska Museet som visar hur dessa gaser, producerades av gammal lera, bildar aminosyror och sedan förvandlar dessa till proteiner. De viktigaste av dessa proteiner är nukleinsyror som innehåller byggnadsdelar av R.N.A och D.N.A. Beträffande "misstag", Dr. Coyne säger:" Där du skulle ha fått alluminiumatomer, kanske du hittar magnesium istället och där silikon skulle finnas får du aluminium av "misstag". Kristallerna växer snabbt och under vissa hydrotermiska villkor tenderar de till att ha många brister. De fångar in elektroner, behåller dem och magasinerar dem för utomordentligt långa tider. Viktigt att notera är att keramisk lera inte är detsamma som stoft. Analysen som gjordes av vetenskapsmän vid Ames Research Centre av vanlig keramik lera som den som krukmakaren använder för att forma sina krukor är den typ som Allah nämner i Koranen. Den gemensamma faktorn här är vatten för utan vatten kan varken växt, djur eller människor leva. En pakistansk veten~ skapsman M.H.Zuberi, som var generalsekreterare för "Regional Cooperation For Developement" anser att de "misstag" som Dr. Coyne talar om kan vara en avsiktlig händelse för att producera kemiska molekyler som är så invecklade som D.N.A. molekyler. Framtidens forskning kommer att bekräfta deras regularitet inshaallah. Dr. Zuberi's teori är att olika molekyler behövdes för att producera djur och därför var de gjutna och föddes upp i leran. De första enkla kemiska kombinationerna producerade bete och växtarter. Detta refererande till misstag är bara ett av vetenskapsmännens generande sätt att undvika tala om skaparen. Detta påminner mig om diskussion mellan Nils Bohr och Einstein, där Bohr var av den åsikten att "slumpen" (misstaget) spelade en stor roll i skapelsen, och Einstein svarade med att Gud inte kastade tärning när han skapade.

SÖT OCH SALT VATTEN

Ett annat fenomen som fått en vetenskaplig förklaring är varför sötvatten och saltvatten inte blandas när de möts i havet. En hinna mellan det söta och det salta vattnet förhindrar blandning. Vetenskapsmän från Amerika har bekräftat detta. En vetenskapsman från Lund leker med tanken att transportera sötvatten genom havet till de länder som har brist på sötvatten. om detta fenomen säger Koranen:

"Han är och den, som givit de båda haven fritt lopp, det ena är sött och uppfriskande och det andra salt och bittert, och mellan dem båda har Han satt gräns och ett oöverstiglig hinder"

(Koranen 25:53)

Ett annat fenomen som Allah nämner i Koran, bekräftades nyligen av vetenskapen är att berg av is (kometer av is) faller ner från rymden. Dr. Louis Frank, fysiker vid lowas universitet, studerade de data som satelliten DynamiC Explorer i samlade mellan 1981 och 1986. Satelliten tog ultravioletta bilder av jorden. På dessa bilder fann Dr. Frank åtskilliga hål som punkterat atmosfären. Han hade ingen förklaring till detta men han kom fram till att hålen kunde ha orsakats av kometer av is. Dessa kometer kunde ses genom teleskop. Dr. Clayne Yeates, fysiker vid jet Propulsion Laboratory i Passadena lyckades med ett stark teleskop vid Kit Peak observatoriet i Arizona, fotografera dessa is kometer 150.000 km från jorden. om detta säger Allah i Koranen:

" Har Du ej lagt märke till att Gud framdriver moln, sedan förenar dem med varandra och sedan låter dem skockas? Och Du ser regndropparna framsippra ur dem, Han nedsänder också hela berg av hagelfrån himmelen och når vem Han vill därmed och förskonar vem Han vill"

(Koranen 24:43)

När dessa kometer kommer in i atmosfären bryts de sönder till hagel och sedan till fuktighet. Slutligen faller fuktigheten som regn och ansluter sig till jordens vattencyckel. Det faller i genomsnitt 10 miljoner per år (27.397/dag eller 19/minut). Dr Franks beräkningar visar att denna vattenmängd motsvara en tum vatten över hela jordens yta vart I 0. 000 år. jorden är 4.9 miljarder år gammal och om detta har hänt under hela den tiden så har denna process försörjt jorden med vatten.

ÄR UNIVERSUM EVIGT ELLER SKAPAT UR INTET ?

Den berömde medicinaren och filosofen Avicenna (980 ~ 1037) hade samma uppfattning som Aristoteles att universum var evigt. Sedan kom Al-Ghazali (1 058-1 III) och kritiserade både Aristoteles och Avicenna, Al-Ghazali och stödde sig på Koranen: "Hava då de, som äro otrogna, ej lagt märke till att himlama och jorden voro tillslutna, och att vi kluvit dem isär och frambragte allt levande genom vattnet?" (21:30). "Sedan grep han sig an med himmelen, som var rök, och sade till den och tilljorden: Kommen med eller mot eder vilja! Och de svarade: Vi kommer lydigt. Så danade han dem till sju himlar på två da gar (perioder) och uppenbarade för varje hinzt7iel dess uppgift. Ock vi hava smyckat den nedersta himmelen med belysning till värn "(4110-11). Språket i koranen är ett bildspråk och när det står "rök" så är det det närmaste man kommer för att beskriva gas. Det är den gasen som professor Hannes Alfvén beskriver i en artikel i sv. (88I I -24): "Det är nu uppenbart att universum till största delen består av plasma, dvs joniserad elektriskt ledande gas". M.H.Zubairi, den pakistanska vetenskapsmannen, citerade följande ur ett tal av Sir Bernard Lovell i augusti 1978 vid The British Association For Advancement Of Science: "Och då kom "The Big Bang!" när all materia och energi av vårt väldiga obegränsade universum var koncentrerad till en enda nollpunkt med en densitet och temperatur som var oändlig. "The Infernal Fireball" var kastad. En sekund efter begynnelsen kom den kritiska perioden när överflödet av helium i förhållandet till vätet blev bestämt i universum. Vid den tidpunkten inom en milliondel av en sekund sjönk temperaturen till några tusen millioner grader." Det var en häpnadsväckande tanke sade Sir Lovell: "om dragkraften mellan protoner hade varit bara ett par procent starkare så hade allt väte förvandlats till helium vid detta expansionsstadium och d,, skulle inga galaxer, inga stjärnor och inget liv uppstått." Denna milliondels av en sekund finns beskriven i Koranen:

"Hans bud då han vill en sak, består blott däri, att han säger: " Varde! till den och så varder det"

(Koranen 3:46)

När man frågade direktören för "Jodell Banks Radio Telescope" vem som hade lagt massan där innan explosionen, svarade han beklagande: "Den moderna människan förlitar sig alldeles för mycket på vetenskapsmän och vill inte utveckla sin andliga sida som hennes farföräldrar gjorde". Vi läste tidigare i vers 41:10-11 "Så danade han dem till sju himlar på två dagar". (perioder) Enligt vissa exegeter betyder siffran sju inte exakt sju utan det arabiska betecknar det pluralis dvs sju eller mer. Vad gäller dagar här är det inte våra dagar som är resultatet av ordens rotation kring sin axel, utan Allah säger i Koranen: "En dag vars längd är som tusen är". återigen i vers 22:47 "Hos din Herre finnes förvisso en dag, som är som tusen år efter eder räkning ". och i vers 70:4 " En dag vars längd är femtiotusen år. " En dag i Guds räkning betyder alltså en enorm tidsperiod m.a.o. skapelsens dag är inte jämlik en dag enligt vår tideräkning utan en metafor för en lång utvecklingsepok. Man behöver bara tänka på avstånden mellan galaxerna som det finns miljarder av, själva tanken är svindlande. Även avstånden räknad i ljusår är häpnadsväckande.

SKAPELSENS SEX FASER ENLIGT KORANEN

De sex utvecklingsepokerna (dagarna) kan vara som följer:

  1. Himlarna och jorden var ett och klövs.
  2. Himlarna var rök. (Gas, plasma)
  3. Iordningställandet, skapandet av sju himlar och sju jordar på två dagar, solljus och mörker, dag och natt.
  4. Tidsperioden för jordens svalnande, bergsformation.
  5. Vatten och grönska på jorden även djur i vattnet och på jorden. "Vilka är svårast att skapa. I eller himmelen? Han har byggt den, han har rest dess tak och fullkomnat den, Han har gjort natten mörk och frambringat dagsljuset, och jorden har han brett ut efter detta, Han har frambringat vatten och bete ur den, och bergen har Han satt fast"(79:27:32).
  6. Skapandet av Adam och hans hustru och nedkomsten till jorden för att bosätta sig. "Han har skapat människan av lera som i keramiska kärl" (55:14).
Koranen ger oss en tydligt bild av att universum är i rörelse. jag skall ge några exempel:

- "Har du ej lagt märke till att Gud låter natten följa dagen och låter dagen följa på natten och gjort solen och månen underdåniga, i det båda vandra till en bestämd tid" (31:28).

- "Han är den, som satt solen att skina och månen att lysa och inrättat viloställen för honom, föratt i skolen hålla reda på årtalen och tideräkning." (10:5).

Att jorden inte är helt rund framgår av denna vers: "Har du ej lagt märke till att vi minskade jordens ändar" (13:41).

"Det är ej solen givet att upphinna månen, och natten kommer icke heller före dagen, utan var och en vandrar sin egen bana "(36:40).

Nu har jag beskrivit vad Allah säger i Koranen säger om skapelsen av universum. Då dyker en fråga upp, är universum evigt? Hur skall det sluta? När man går igenom texten i Koranen hittar man ett fasansfullt scenario när domedagen kommer. jag skall ta ett par verser för att förtydliga bilden:

"Skall jorden hel och hållen varda en handfull för honom och himlarna rullas "(39:67).

"Nä rjorden skakas av jordbävning och bergen smulas sönder i smulor och varda som uppvirvlat damm" (57.-4-6).

När himmelen brister när jorden tillplattas och kastar upp vad som finnes i henne och varder tom (84:3-4).

"Stunden (domedagen) närmar sig och månen klyves" (54:1).

"När himmelen rämnar, när stjärnorna strös omkring, när haven svalla över och gravarna grävas upp " (82:1-4).

"När solen rullas ihop, när stjärnorna förmörkas " (81:1-2).

Den ende som kan säga med absolut säkerhet hur det hela började och hur det skall sluta är den som kan säga till universum "Varde!" och så varde det.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com