Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hur man blir Muslim

Översättning till svenska: Syster Ayman Hermansson
Källa: www.saaid.net

All lov och pris hör Allah till, all världens Herre. Må Allahs nåd och välsignelse komma över Muhammad, Hans sista profet.

Anledningen till att den här skriften skrevs är att rätta till de felaktiga idéer som har spritts till dem som är villiga att acceptera Islam som sin tro. Vissa personer ser problem, på grund av deras felaktiga tro att det krävs närvaro av högt lärda personer inom Islam som ska rapportera det hela till myndigheterna, för att bli accepterad Muslim. Man tror också att det krävs ett skriftligt certifikat utfärdat av myndigheterna för att man ska räknas som Muslim.

Vi vill klargöra att det hela är mycket enkelt och inget av ovanstående vilkor eller förbindelser är nödvändiga. För Allah; den allsmäktiga, står över all fattningsförmåga och vet mycket väl hemligheterna som döljs i ditt hjärta. Icke desto mindre underlättar det för de som tänker omfamna Islam som sin religion att kunna visa att de är Muslimer även för myndigheterna. Ett certifikat underlätta många saker för dem, som till exempel möjligheten att genomföra Hajj och Umrah.

Om någon har en sann önskan att bli Muslim och är helt övertygad om att Islam är den enda sanna religionen förordad av Allah (SWT), för alla människor. Då ska han uttala "Shahada" (Trosbekännelsen) utan något som helst dröjsmål. Koranen är mycket tydlig på den punkten, som Allah har tillkännagett:

"Den rätta religionen inför Allah är Islam" [Koranen 3:19]

I en annan vers i Koranen, har Allah tillkännagett:

"Men vill någon hava någon annat än Islam till religion, skall det aldrig mottagas honom, och i det tillkommande livet skall han höra till de tillspillogivna." [Koranen 3:85]

Till detta kan läggas att Islam är den enda sanna religionen. Allah har tillkännagett;

"Vi hava ock nedsänt skriften med sanning till dig till bekräftelse på den skrift som kommit före den och till stadsfästelse därpå…." [5.48]

Muhammed (SAS), Allahs profet, sade:
"Islam bygger på fem pelare; vittna att det inte finns någon Gud att tillbedja utom Allah och att Muhammad är hans budbärare och tjänare; att utföra de dagliga bönerna (Salat); betala allmosan (Zakat); fasta under Ramadan; samt att utföra vallfärden (Hajj).

Trosförklaringen (Shahada) kan deklareras enligt följande.

"ASH-HADU ANLAA ILAHA ILL-ALLAH, HUWA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAH"

Vilket på svenska kan översättas till:

"Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värd att dyrka förutom Allah, och jag vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud och tjänare"

Dock är det inte tillräckligt att uttala Shahada, vare sig det är privat eller inför åhörare. Utan det krävs att man tror på det av hela sitt hjärta med en fast övertygelse, tillsammans med Islams läror, i hela sitt liv. Han eller hon kommer då att finna sig själv varande som en pånyttfödd.

Detta kommer att få han/henne att sträva efter att förbättra sin karaktär och komma närmare perfektion. Ljuset från den levande tron kommer att fylla hennes hjärta tills hon förkroppsligar den sanna tron.

Vad ska man göra efter att ha uttalat trosförklaringen (Shahada) och man har blivit muslim? Man ska känna till det sanna idéen bakom denna förklaring att det bara en herre, Allah, och att acceptera Profeten Muhammad (FVMH) som den siste av Profeterna och följa dess fordringar. Man ska uppföra sig därefter och låta den sanna tron finnas i allt man gör och säger.

Vad betyder orden i Shahada.
Den första och den mest betydelsefulla delen "ASH-HADU ANLAA ILAHA ILL-ALLAH", som varje Muslim måste känna till mycket väl, är att det inte finns någon Gud (eller gudom) att dyrka förutom Allah (SWT). Han är den enda sanna Guden och endast han förtjänar att dyrkas, eftersom han är upprätthållaren och förbarmaren över människorna och resten av skapelsen med sin outtömliga rikdom. Människornas skyldighet är att dyrka Allah, som är den ende värdig att dyrkas.

Den andra delen av Shahada; "HUWA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAH" betyder att Profeten Muhammad (FVMH) är Allahs tjänare (slav) och utvalde budbärare. Ingen är tillåten att ha någon annan mening i den frågan. Det är så att varje Muslim ska följa Profetens (FVMH) befallningar, att tro på honom och vad han lärde ut, att följa hans traditioner, att undvika vad han förbjudit och att dyrka Allah, och endast Allah, i enlighet med det som uppenbarats för honom.

Vad menas med dyrkan
Det betyder att man utför en uppriktig ceremoni och att visa ödmjukhet inför Allah. I en djupare betydelse innebär det en fullständig underkastelse och fullständig lydnad till Allahs påbud. Både i ord och mening vare sig det är uttryckligt eller underförstått.

Dyrkan kan delas in i två kategorier:
1. Synligt (uppenbart eller utåt)
2. Osynligt (dolt eller inåt)

Exempel på synlig dyrkan är att; yttra de två delarna av Shahada, utför bönen, ge Zakat, recittera Koranen, beundra Allah genom att prisa Honom, rena sin kropp innan bönen o.s.v.

Denna typ av dyrkan har med rörelse av olika delar av den mänskliga kroppen.

Osynlig dyrkan är att; tro på Allah, på återuppståndelse och den yttersta domen (livet efter detta), på Änglarna, på Allahs skrifter, på Allahs Profeter, på det gudomliga påbudet om förutbestämmelse (att allt gott och ont kommer från och är beslutat av Allah ensam).

Denna typ av dyrkan har inget med kroppsliga rörelser att göra, men har det har desto mer med ens hjärtas övertygelse, vilket i sin tur påverkar ens liv. Man skall också komma ihåg att all dyrkan som inte är enbart till Allah , kommer att förkastas och är att betrakta som polyteism, vilket är att betrakta som att man tar avstånd från Islams trossystem.

Nästa steg för en ny konvertit är att rena sig själv genom att ta ett grundligt bad. Man ska därefter gå in för att följa Islams regler och principer till fullo. Man ska ta avstånd från alla former av polyteism och falsk tro. Man ska undvika allt ont och vara rättfärdig. Ett sådant avståndstagande av ont och att vara rättfärdig är en del av mottot för Islam, som är Laa Ilaha Illallah.

I Koranen har Allah tillkännagett
… den som bestrider det onda och tror på Allah, han håller fast i det starkast av handtag, som aldrig kommer att rämna… [2:256]

Vi måste tänka på att när vi från djupet av vårt tillkännager, att " Det finns inte någon Gud (gudom) värdig dyrkan förutom Allah". Detta innebär från våran sida, kärlek, hängivenhet, tro och efterföljande till de regler som finns inom den Islamiska lagen, vilken är ovedersäglig för alla Muslimer. Den naturliga och nödvändiga följden av uttalandet att det finns inte någon Gud (gudom) värdig dyrkan förutom Allah är att älska för Allahs skull och förkasta för Allahs skull.

Detta är den grundläggande stöttestenen i tron, vilket förkroppsligas i uttrycken "AL WALA" och "AL BARA" . Vilka innebär att en Muslim ska älska och var lojal till sina Muslimska bröder och systrar. Han ska, som en praxis, helt vända sig bort från de Otroende och att vägra bli påverkad av dem, både vad gäller världsliga ting och religiösa frågor.

Vi avslutar med en ödmjuk bön till Allah att Han må rena de hjärtan och själar hos dem som är uppriktiga sökare av sanningen och att Han må välsigna församlingen av troende. Aameen

Ladda hem artikeln:
"Hur man blir Muslim" [worddokument]
"Hur man blir Muslim" [RTF]
"Hur man blir Muslim" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa