Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Grundlektioner för muslimer

Av: Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Översättning: Um Umm Sulayman1. Memorisera öppningssurahn (kapitlet) i Koranen; Al-Fatiha (öppningen/början) och andra korta delar och suror från nr. 99 (Al-Zalzalah) till 114 (An-Naas). Varje muslim måste försöka memorisera, recitera och förstå delar och/eller suror från den Nobla Koranen.

2. Veta betydelsen och villkoren i att deklarera Ash-Shahaadataan:
"Det finns ingen Gud utom Allah, och att Muhammed (sas) är Allahs budbärare."

Frasen "det finns ingen Gud" negerar att någon eller något dyrkas vid sidan om Allah, och frasen "utom Allah" bekräftar att all dyrkan, underkastelse och tillbedjan måste vara för Allah Ensam, utan att sätta upp rivaler med Honom.

Villkoren som måste följas är:

 • Kunskap om dess betydelse.
 • Säkerhet på dess betydelse vilket tar bort all misstro och tvivel.
 • Uppriktighet vilket renar deklareraren från Shirk (sätta något vid Allahs sida)
 • Kärlek och tillgivenhet, vilket leder till att man inte ogillar, hatar eller känner olust till dess betydelse.
 • Hålla fast vid det Allah har bestämt vad gäller att dyrka Honom.
 • Acceptera att man ska lyda Allah efter denna tillkännagivelse.
 • Ta avstånd från något eller någon som dyrkas vid sidan av Allah.

3. De sex grunddelarna i tron är att tro på:

 • Allah (Hans Enhet)
 • Hans Änglar
 • Hans Profeter
 • Alla Hans skrifter (i deras orginal och ej omgjorda form)
 • Den Sista Dagen (Domedagen)
 • Ödet och Hans Vilja (oavsett gott eller dåligt) som Allah har avpassat och föreskrivit enligt Sin tidigare Kunskap och dömt som passande med Sin Visdom.

4. Tawheed (Tron på Allahs Enhet) är indelat i tre delar:

 1. Tro på Allahs Enhet, på att Han är den Ende Skaparen, Försörjaren, Beskyddaren..osv. Detta kallas Tawheed Ar-Ruboobeyah.
 2. Tillkännage att Allah ensam är den Ende riktiga guden som förtjänar att dyrkas, och då avstå från att dyrka någon annan varelse eller sak. Detta kallas Tawheed Al-Ulooheeyah.
 3. Tro och övertygelse på Enheten i Allahs namn och attribut. Detta kallas Tawheed al-Asmaa was-Sifat.

Shirk delas in i tre delar (sätta något eller någon vid Allahs sida):

 1. Stora Shirk (ash-Shirk Al-Akbar) som Allah inte förlåter.

  Allah säger angående Shirk:

  "....Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet."


  (Koranen 6:88)

  "Det är inte rätt att de som sätter medgudar vid Guds sida och som vittnar mot sig själva att de förnekar sanningen, gör besök i moskéerna, Guds hus, eller befattar sig med deras underhåll. Allat vad dessa människor har strävat efter har gått om intet och Elden skall bli deras eviga boning."


  (Koranen 9:17)

  Den som förenar/associerar andra med Allah och dör med denna Shirk kommer inte förlåtas och Jannah (Paradiset) är förbjudet för honom, som Allah, den Högste och Ärade säger:

  "GUD FÖRLÅTER inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Hans sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd."


  (Koranen 4:48)

  "De som säger: 'Gud är Kristus, Marias son' förnekar sanningen; Kristus sade [själv]:'Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre'. Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden ska bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns ingen hjälpare."


  (Koranen 5:72)

  Att fråga de döda eller idoler om hjälp, slakta för dem eller svära ed till dem är exempel på denna Shirk.

 2. Lilla Shirk (Ash-Shirk Al-Asghar)

  Lilla Shirk som nämns i Koranen och i profetens (sas) tradition är inte samma som Stora Shirk. Ar-Riyaa' (skryta) eller att svära vid andra än Allah är exempel på denna shirk. Profeten (sas) sa:
  "Det jag fruktar för er mest är lilla Shirk." När han blev frågad om vad det var, svarade han "Ar-Riyaa'".
  Han (sas) sa även; "Han som svär vid något annat än Allah har gjort lilla Shirk." Profeten (sas) varnade även: "Säg inte: 'hade Allah och den och den personen velat,' utan säg; ' hade Allah och sedan den och den personen velat.'"
  Denna Shirk leder inte alltid till avfall från Islam eller evig plats i Helvetet. Den motsäger dock trons helhet.

 3. Gömda Shirk

  Profeten (sas) förklarade: "Ska jag inte berätta för er det jag fruktar mer för er än Anti-Christ?' De sa: 'Ja, o Allahs budbärare,' och han svarade ,'Gömda Shirk, där man förskönar bönen för att andra tittar."
  - Som alternativ kan Shirk delas in i två grupper; Stora och Lilla. I detta fall kan gömda Shirk vara både Stora och Lilla beronde på vad man gör. Det är Stora Shirk om det är samma Shirk som hycklaren gör, dvs döljer sin falska tro bakom skryt och uppvisandet av Islam på grund av fruktan. Det är Lilla om det är det samma som Riya.

5. De fem pelarna i Islam är:

 • Ash-Shahaadataan: vittna om att ingen är värd att dyrka utom Allah och att Muhammed (sas) är Hans budbärare.
 • Att be fem gånger om dagen.
 • Att betala (fattig)skatt (Zakat)
 • Att fasta Ramadaan.
 • Göra Hajj om man har råd.
6. De nio villkoren för bönen är:
 • Islam
 • Att man är vid sina sinnes fulla bruk.
 • Mognad
 • (Wudu) tvagning
 • Att man tagit bort orenheter (från kroppen, kläderna, och platsen man ber på)
 • Rätt klädsel
 • Avsikten att be
 • Riktad mot Qiblah
 • Att bönens tid gått in
7. De fjorton basstegen (Arkaan) i bönen är:
 • Att stå upp (om man kan).
 • Säga "Allahu Akbar" vilket betyder "Allah är Störst"
 • Läsa öppningsSurahn i Quran (Al-Fatihah)
 • Sänka huvudet och ryggen ner i en rät vinkel (Ruku')
 • Återgå till stående position
 • Nedfalla med båda fötters tår, knäna, händerna och pannan på marken (sujood)
 • Resa sig till sittande position
 • En kort paus sittande mellan de två nedfallandena (sujood)
 • Lugn i alla rörelser.
 • Göra bönens bassteg i rätt ordningsföljd
 • Sista Tashahhud
 • Sitta ned i sista Tashahhud
 • Exaltera (upphöja) profeten Muhammed (sas)
 • Vända huvudet till höger sida och till vänster sida medan man säger: "Assalamu Alaykum wa Rahmatu Allah" (Allahs Fred och Barmhärtighet vare på dig.) en gång på var sida.

(Notera: salat är ogiltig om en av de ovanstående missas)

8. De 8 obligatoriska delarna i bönen:

 • Alla tillfällen man säger "Allahu akbar" förutom när man säger "Takbeerat Al-Ihram" (vilket tillhör grunden)
 • Att säga: "Sami Allahu liman hamidah" (Allah accepterar den som är tacksam mot Honom), av imamen såväl som den som ber själv.
 • Att säga "Rabbana wa laka Alhamd" (Vår Herre, Prisad vare Du) av imamen såväl som den som ber själv.
 • Att säga: "Subhana Rabbi Al-'Adheem" (Ära till min Herre, den Väldige) i Ruku'
 • Att säga: "Subhan Rabbi Ala´la" (Ära till min Herre, den Högste) i sujood
 • Att säga: "Rab lghafir li" (O min Herre, förlåt mig) mellan de två sujood
 • Första delen av At-Tashahud, At-Tashahud Al-Awwal
 • Att sitta när man gör Tashahhud.

(Notera: om något av de oavnstående missas måste muslimen göra sujud al-sahw)

9. Veta innebörden i At-Tashahhud.

Första delen: "Attahiyyato li Allahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu 'alayka ayyuha annabi wa rahamtu Allahi wa barakatuh, Assalamu 'alayna wa 'alaa 'ibaadi Allahi assalihin, Ashhadu an laa ilaaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh."

"Hälsningar, bön och de goda sakerna i livet tillhör Allah. Fred vare med dig, Oh Profet, och Allahs Barmhärtighet och Hans välsignelser. Fred vare på oss alla och de rättfärdiga av Allahs slavar. Jag vittnar om att det inte finns någon sann Gud värd att dyrka utom Allah ensam, och jag vittnar att Muhammad är Hans sanna slav och budbärare."

Andra delen: "Allahumma Salli 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali Muhammad kama Sallaita 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala aali Muhammad, kamaa baarakta 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahim, Innaka Hamidon Majid."

"O Allah! Upphöj Muhammad och hans familj, så som du upphöjt Ibrahim och hans familj. Välsigna Muhammad och hans familj, så som du välsignat Ibrahim och hans folk, verkligen Du är den Mest Prisade, den Mest Ärorika."

Efter Tashahhud, ber slaven om Allahs skydd från straffen i Helvetet, straffen i graven, prövningarna i detta liv och efter döden, och från Anti-Krist. Efter det kan man be och fråga Allah vad man vill, speciellt det som profeten (sas) bad om:

"O Allah hjälp mig att göra ihågkommanden av Dig och ge Dig all tacksamhet och låt mig få dyrka dig på ett bra sätt (såsom Allah och Hans Profet (sas) sagt). O Allah jag har gjort mycket fel mot mig själv och det finns ingen utom Du som kan ge förlåtelse. Ge mig förlåtelse från Dig och ge mig Din Barmhärtighet. Du är den Mest Barmhärtiga, den Ofta Förlåtande."

10. Sunnah (rekommenderade) delarna i bönen:

 • Aadhaan; tillkallande på bön
 • Placera höger hand över vänster hand på bröstet när man står upp.
 • Lyfta händerna i jämnhöjd med axlarna eller nära öronen, med fingrarna tätt ihop (inte delade) när man säger "Allahu Akbar" i början av bönen, när man ska göra ruku', när man går upp igen efter ruku, och när man ställer sig upp för att börja tredje delen (rakah) av bönen.
 • Att säga: "Subhaana Rabbi Al-'Adheem " och "Subhaana Rabbi Al-A´la" mer än en gång i ruku' respektive sujood.
 • Att säga: "Rabbi ghfir li warhamni wahdini warzuqni waáfini, wajbirni" (Allah, min Herre, ge mig förlåtelse, ha barmhärtighet med mig, vägled mig, ge mig av Dina välsignelser och trösta mig) mer än en gång mellan de två nedfallandena.
 • Böja sig ned, med huvudet och ryggen på en och samma våglängd. Detta är ruku'.
 • Medan man gör nedfallandet ska armarna inte vara tätt intill sidorna eller magen nära låren eller låren nära benen.
 • Resa armarna i sujood.
 • Be för profeten (sas) och hans familj, Ibrahim och hans familj (som i Tashahhud)
 • Be Fajr och de två första delarna (rakahn) i Maghrib och Isha med hörbar röst.
 • Sitta mellan de två nedfallandena på yttre sidan av vänstra foten (lägga den flat) och den högra foten upprätt med the internal parts av tårna i marken. Samma position gäller under första delen av Tashahud.
 • Sätta sig Tawartruk under hela Tashahhud. Personen sitter på vänster fot när den ligger ned med höger fot upprätt.
 • Göra Duá (kalla på Allah) efter sista delen i Tashahhud.
 • Recitera viskande i Dhuhr (förmiddag), Asr (sen eftermiddag), tredje rakah i Maghrib (solnedgång) bönen, och sista två rakahát i Isha´(kvälls) bönen.
 • Recitera en annan del från den Heliga Qurán efter öppningssuran Al-Fatihah.
11. Vad som ogiltighetsförklarar bönen:

Bönen är ogiltig eller bruten om en av de följande saker händer:

 • Att avsiktligt prata
 • Att skratta
 • Att äta
 • Att dricka
 • Att visa delar av kroppen som inte är tillåtna att visa under bönen.
 • Häftig förändring av Qiblahs riktning
 • Att röra sig överdrivet mycket utöver de vanliga rörelserna och agerande i bönen, utan en tillåten anledning.
 • Att bryta wudu
12. Tio villkoren för att tvaga sig (wudu) är:
 • Islam
 • Att man är vid sina sinnes fulla bruk
 • Mognad
 • Avsikt...
 • Och regelbundenhet (dvs. personen får inte ha avsikten att bryta sin wudu innan han är färdig)
 • Om man gör Istinja´(tvätta ställen där avföring kommit med vatten) eller med stenar, papper, löv osv. (istjmar) före wudu.
 • Vattnet måste vara rent och Mubah (dvs. inte stulet eller taget med tvång)
 • Ta bort allt som förhindrar vattnet från att röra de delar som ska tvättas, så som jord.
 • De som konstant förlorar wudu (pga ex. gaser, urin eller någon anledning som bryter wudu), måste göra wudu strax innan bönen.
 • Händelser som kräver wudu (urin, äta kamelkött, sömn...)
13. Obligatoriska delar av wudu är:
 • Tvätta ansiktet, inklusive tvätta munnen och näsborrarna med vatten.
 • Tvätta händerna och armarna inklusive armbågarna
 • Stryka över hela huvudet inklusive öronen
 • Tvätta fötterna inklusive hälen
 • Göra wudu i dess rätta ordning, utan förseningar
14. De sex sakerna som bryter wudu är:
 • Naturlig avföring så som urin, bajs, gaser...
 • Någon oren substans som kommer ut från kroppen i stora mängder
 • Om man tappar förståndet på grund av sömn, svimmar av eller dyl.
 • Om man äter kamelkött (för Profeten (sas) beordrade det.)
 • Om man förkastar Islam
 • Om man tar på könsorganet med handen (utan skydd av kläder eller dyl.)

(Notera: Att tvätta en död bryter inte wudu, men om man rör vid den dödes sexuella organ utan skydd så bryts wudu. Kyssa en kvinna med eller utan lust bryter inte wudu för Profeten (sas) kysste en av sina fruar varefter han bad utan att göra wudu. Detta gäller så länge det inte kommer sexuell erektion (sädesvätska). Allah, den Mest Ärade säger:

"....Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förättat sina behov eller haft beröring med kvinnor ....."


(Koranen 4:43)

Kontakten med en kvinna förklaras som sexuell relation så som Ibn Abbas (ra) och andra rapporterat, detta är den korrekta åsikten.)

15. Den rekommenderade moralen som varje muslim ska ha är:

 • sanningsenlighet
 • ärlighet
 • avhållsamhet
 • blygsamhet
 • mod
 • generositet
 • lojalitet/trofasthet
 • avhålla sig från allt det Allah gjort förbjudet
 • vara en bra granne
 • hjälpa de som behöver, de fattiga
 • och annan bra moral som finns i antingen den Heliga Quran eller i Profeten (sas) sunnah

16. Islams anständigheter:

 • att hälsa
 • att vara glad och trevlig
 • att äta och dricka med höger hand
 • att följa det islam säger vad gäller att komma in i och lämna hem, moskéer och under resa.
 • att vara snäll och bra mot sina föräldrar, släktingar, grannar, den gamle mannen och den unge.
 • att lyckönska varandra
 • beklaga sorg (lamenting)
 • och annan bra etikett

17. Varna för Shirk och annat som är fel..
..så som; trollkonster, mord, ta pengar från de föräldralösa, använda riba (ränta), fly från Jihad (krig), tala ont om troende kvinnor, olydnad mot föräldrar, bryta av släktbanden, falskt vittnesmål, skada sina grannar, kränka eller förolämpa andra, och annat som Allah och Profeten (sas) varnat för.

18. Tvätta den dödes kropp och göra begravningsbön:

 1. Tvätta den dödes kropp:

  1. När Muslimen med all säkerhet är död då måste hans ögon slutas och käkarna föras samman.


  2. När man tvättar den döde kroppen, ska hela kroppen tvättas och man börjar med att de exponerade delarna av tvagningen tvättas, buken pressas försiktigt och följs av att man tvättar anus och könsorganet med en blöt tygbit. Varefter vanlig wudu görs. Kroppen tvättas genom att man först börjar med huvudet och skägget, vattnet ska blandas med löven från Sidr (lote tree, om möjligt). Höger sida före den vänstra sidan och kroppen måste tvättas tre gånger. Varje gång trycker man försiktigt på buken så som beskrivits tidigare. Mustaschen och naglarna klipps. När kroppen är ren viras den i tre vita bomullslakan som ska täcka hela kroppen, därefter parfymeras den med rökelser. Om kroppen fortfarande är oren kan wudu göras upp till 5-7 gånger varefter kroppen torkas med ett rent tyg. Männens hår ska inte kammas, kvinnans hår ska flätas i tre flätor som ska hänga ner bakom henne (som det gjordes till profeten (sas) dotter).


  3. Det är rekommenderat att män ska viras med tre vita lakan, inte i klänning eller Amamah (huvudduk); barn viras in i ett till tre lakan och kvinnor i fem lakan, dessa lakan är:
   1. Dir´; ett löst ytterplagg med en skåra för armarna i fram.
   2. Khimar; täckandes huvud och ansikte.
   3. Izzar; lakan virad runt midjan, och
   4. två övertäckande lakan. Unga flickor kan viras med en klänning och två lakan.

  4. Den som har störst rätt att tvätta en död mans kropp är hans valda förmyndaren (om det finns), sen hans far, hans farfar/morfar, hans närmaste släkting. Kvinnan tvättas i första hand av hennes utvalda kvinna, sen hennes mor, mormor/farmor, hennes närmaste kvinnliga släkting. Mannen kan tvätta sin frus kropp och vise versa, för Abu Bakr (ra) tvättades av hans fru; och Ali bin Abi Talib (ra) tvättade sin fru Fatimah (raa), Profeten (sas) dotter.


 2. Begravningsbönen (Salat Al-Janaza):

  1. Göra Takbeer, "Allahu Akbar" fyra gånger. Efter första Takbeer reciterar man Al-Fatihah. Efter andra Takbeer ger man hälsningar till Profeten (sas) på samma sätt som man gör i Tashahhud. Efter tredje Takbeer gör man du'aa som man brukar göra: att Allah ska förlåta alla muslimer eller någon annan du'aa han kan, ex;

   "Allahumma lghafir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa ghaibina wa sagheerina wa kabeerina wa thakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al Islam, wa ma tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al eeman. Allahumma la tahrimna ajrah, wa la taftinna baadah."

   "O Allah, skänk förlåtelse till våra levande och våra döda, till de som är närvarande och de som inte är det, och till våra unga och våra gamla, och till våra män och våra kvinnor. O Allah, den av oss du låter leva, hjälp honom att leva i Islam och den av oss du förorsakar att dö, hjälp honom att dö med tro. O Allah, låt oss inte gå miste om belöningen för tålamod på grund av hans (hennes/deras) förlust och gör oss inte till ett mål för prövningar efter honom"

   Eller så kan man säga:

   "Allahumma lghfirlahu warhamhu waáfihi wa´fu anhu, waákrim nuzulahu wa wassi´madkhalahu, wa´ghsilhu bil mae wathalgi walbarad, wanaqqihi mina al-thunoubi walkhataya kama unaqqa athawbo alabiado mina addanas, wa abdilhu daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa adkhilhu al-Jannah, wa aidhu min adhabi al-qabr, wa adhabi an-Nar; wafsah lahu fee qabrihi, wanawir lahu fehi. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la tudhlilna ba´dahu."

   "O Allah, förlåt honom (henne/dem) och ha Barmhärtighet med honom, skydda honom och förlåt honom, ta emot honom med ära och gör hans grav vid; tvätta honom med vatten, snö eller hagel, och rena honom från hans synder och felsteg som ett vitt tyg renas från orenheter; gengälda honom med en plats bättre än hans, och med en partner bättre än hans partner. Tillåt honom din Trädgård, och skydda honom från straffet i graven och straffet i Helvetet; vidga hans grav och ge honom ljus i den. O Allah, låt oss inte bli utan hans belöning och låt oss inte gå vilse efter honom."

   Efter den fjärde Takbeer vänder man sig åt höger och gör Tasleem och avbryter då begravningsbönen.

   Det är bäst att resa händerna när man säger "Allahu Akbar".

   Då den döde är ett spädbarn eller barn, då görs följande duá:

   "Allahumma ejalhu dhiktan liwalidayehi, washafeean mujaban. Allahumma thaqil bihi mawazeenahuma wa a´dhun bihi ujorahuma wa alhiqhu bi salih al Mumineen, wajálhu fee kafalati Ibrahim aleihi As-Salam, waqihi bi rahmatika adhaba al-Jaheem."

   "O Allah, gör honom till en fortgående belöning och en bevarad skatt (på Domedagen) för hans föräldrar; en vars förbön blir accepterad. O Allah, gör honom till en tillgång i vågen och i belöningarna som Allah ger hans föräldrar. Låt honom vara bland de rättfärdigt troende och under Abrahams (as) skydd, skydda honom med Din Barmhärtighet, från tortyren i Elden."

  2. Imaamens plats under Begravningsbönen:
   Traditionen är att Imamen står bredvid huvudet till kroppen om det är en man, i mitten av kroppen om det är en kvinna. Om det var många som dött, män, kvinnor, flickor och pojkar på samma begravning, då ska följande position tas:

   Männen mitt framför Imamen. Kvinnorna längre mot Qiblah. Pojkarna mellan männen och kvinnorna, men närmare männen, och flickorna längre bort mot Qiblah bredvid kvinnorna (de döda ska läggas parallellt med de som ber). Kropparna arrangeras så att pojkarnas huvud ligger bredvid männen, medan mitten av kvinnan ligger bredvid mannens huvud. En flickas huvud ligger mot kvinnans huvud.

   De som ber med Imamen står bakom honom precis som vanligt. Det är accepterat att stå till höger om Imamen om det inte finns någon plats bakom honom.  All Pris är till Allah och Hans välsignelser och fred på Hans Profet (sas), hans familj och kompanjoner.

  En lektion gjord av Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.
  Original översättning av Khalid A. Al-Awadh
  Omarbetad och redigerad av Dr. Saleh As-Saleh
  Översatt till svenska av Umm Sulayman


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa