Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad är Jihad?

Källa: www.islam.se

Även om islam är missförstatt överlag i Väst finns det kanske ingen del av religionen som framkallar sa starka reaktioner som jihad. Det arabiska ordet jihad, som oftast översätts som ”heligt krig”, betyder inget annat än ”att kämpa” eller ”att anstränga sig till sitt yttersta”. Det är en felaktig föreställning att jihad enbart är synonymt med krig [104]. Detta är bara en del av begreppet. Jihad är en strävan efter godhet och en kamp mot orättvisa och förtryck – bade inombords och i samhället i stort. Denna strävan är spirituell, social, ekonomisk och politisk.

Jihad är ett vitt begrepp som inte enkom är begränsat till strid. I Koranen finner vi: Men lyssna inte till vad förnekarna säger utan kämpa oförtröttligt mot dem med [Koranens hjälp]. [105] Detta betyder att man skall bjuda in till sanningen pa bästa sätt genom att argumentera och förklara.

Det finns olika former av jihad:
• Inre jihad som innebär att man strävar efter att rena själen, stärka tron, benägna sig mot gott och undanhalla sig onda begär.
• Jihad med ens tillgangar som betyder att man spenderar pa olika gottgörande sätt.
• Jihad genom ens eget handlande avseendes alla sorters goda gärningar, som att bjuda in människor till islam och att utbilda andra muslimer.
• Väpnad kamp mot aggression och förtryck.

I jihads namn kallar islam till att samhället skall beskyddas mot förtryck och diktatorsstyre som motarbetar rättvisa genom att inte lata folk fa höra eller följa sanningen. I jihads namn uppmanas muslimer till att berätta om tron pa den Ende Guden, tillbe Honom och sprida goda värderingar, dygd och moral genom visa och passande metoder:

"Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten pa ett mattfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker fran Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning". [106]

I jihads namn kallar islam till samhällsreformer för att fa ett slut pa vidskepelse, fattigdom och rasism.

Ett av islams huvudmal är att säkerställa de svagas rättigheter i samhället gentemot de mäktiga och inflytelserika.

Islam förbjuder orättvisa även mot dem som är motstandare till religionen:
"Troende! Sta fasta pa Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och lat inte avoghet mot människor förma er att avvika fran rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör".[107] Gud har berättat för de troende om de som förhindrande deras inträde i den Heliga Moskén i Mecka:

"Troende! Vanhelga inte de riter och symboler som Gud har instiftat, inte heller den [at vallfärden] helgade manaden eller de bekransade offerdjuren, och visa respekt för dem som beger sig till Helgedomen för att söka Guds nad och Hans välbehag. När ni lägger av vallfärdsdräkten far ni [pa nytt] ägna er at jakt. Och lat inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar, utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet".[108]

Avog gentemot ett folk eller en nation skall inte leda till att muslimer förtrycker dem eller undanhaller deras rättigheter.

En av de högsta formerna av jihad är att sta upp inför en diktator och säga ett sanningens ord. Att avhalla sig fran att handla felaktigt är ocksa jihad. Ytterliga en form är att med vapen beskydda islam eller ett muslimskt land när det har attackerats. Detta maste dock tillkännages av ett religiöst ledarskap eller ett muslimskt statsöverhuvud.

Även om jihad har ett vidare perspektiv än bara krig är det ocksa sa att islam tillstar krig när det är den sista utvägen för att komma tillrätta med förtryck och aggression och för att försvara vissa fri- och rättigheter. När islam tillstar militära sammandrabbningar är det en integrerad del av ett fullständigt regelverk inneboende i religionen bakom vilket varje objektivt tänkande person kan första anledningen och logiken bakom.

Krig är enligt islam enbart tillåtet när fredliga metoder i form av dialog och förhandlingar har strandat. Krig är en sista utväg som skall undvikas i sa stor utsträckning som möjligt. Syftet med jihad är inte att med vald tvangskonvertera, kolonisera eller anskaffa land eller egendom för eget behag. Syftet är i grund och botten att försvara liv och egendom, land och frihet för sig själv likväl som för andra.

______________________________________
104) Ordet för krig i Koranen är harb eller qital.
105) Koranen 25:52
106) Koranen 16:125
107) Koranen 5:8
108) Koranen 5:2


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa