Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri
banner4.html


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tror du på evolutionsteorin ?

Av: R.E.A.D

Evolutionstanken i det sammanhanget bygger på att naturliga okontrollerade processer är tillräckligt för att förklara uppkomsten av allt som finns, naturligt, utan ingripande från en yttre kraft.

Någonting från ingenting?
”Big Bang-teorin”, den mest accepterade teorin om universums uppkomst, redogör för att allting utvecklades från ett litet kompakt moln bestående av subatomära partiklar och radioaktiv strålning som exploderade och bildade hydrogen (äv helium) gas. Varifrån kom denna energi/materia? Hur rimligt är det att den kom från ingenting, och om så är fallet, vad fick den att explodera? Vi vet av erfarenhet att explosioner är destruktiva och leder till oordning. Hur rimligt är det att anta att en ”stor explosion” (Big bang) ledde till motsatsen - ökad information, ordning och utformningen av avancerade strukturer, så som stjärnor, planeter och så småningom människor?

Fysiska lagar- en slump?
Vi vet att universum styrs av flera grundläggande fysiska lagar, såsom elektromagnetiska krafter, tyngdlagen, förhållandet massa/energi etc. Universums verksamhet är beroende av dessa principer på samma sätt som ett dataprogram som kräver hårdvara med ett instruktionsset. Hur sannolikt är det att dessa fundamentala lagar/principer utvecklades av en slump?

Ordning från oordning?
”Termodynamikens andra (2a) lag” anses vara den mest bekräftade lagen inom vetenskapen. Den redogör för att system blir mer och mer oordnad med tiden, om det inte förses med energi och även att en styrande kraft skapar ordning. Anhängare av Evolutionsteorin/Utvecklingsläran hävdar motsatsen- att ordningen har ökat med tiden utan någon styrande kraft. Hur är detta möjligt? Anhängare av Evolutionsanhängarna invänder vanligtvis att ”Termodynamikens andra (2a) lag” endast gäller stängda, eller isolerade system, och att Jorden definitivt inte är ett stängt system (tex. så får det mängder av råenergi av solen). Hursomhelst, så ser vi att alla system, både öppna och stängda tenderar att försämras. Ett exempel är levande organismer, som är öppna system, - även de förfaller och dör. Det bör också tilläggas att Universum I sin helhet är ett stängt system. Att säga att det kaos som efterföljer en stor explosion (Big Bang-teorin) förvandlat sig själv till den mänskliga hjärnan med dess 120 triljoner förbindelser är en stor överträdelse mot ”Termodynamikens andra (2a) lag”. Det borde också påpekas att tillgången på råenergi är en nödvändig men långt ifrån tillräcklig förutsättning för att en lokal förminskning i entropin skall inträffa. Självklart så kommer inte en cykel att ta form bara för att du blandar en blåslampa med cykeldelar, utan det krävs att en noggrant riktad kraft, tex. en människas händer, följer direktiven från en ritning. Att Universum förses med energi från solen förklarar inte hur ordning kunde uppkomma på Jorden, utan att motsätta sig ”Termodynamikens andra (2a) lag”.

Information från slumpmässighet?
Informationsteorin redogör för att ”information” aldrig uppstår av en slump eller genom tillfälligheter. Vår egen existens bekräftar ständigt detta. Hur kan den enorma ökning i information från enkla organismer ända till människan egentligen förklaras? Information är alltid införd utifrån. Det är omöjligt för naturliga processer att producera sin egen information eller mening, vilket dock anhängare av Evolutionsteorin/Utvecklingsläran hävdar. En dator som slumpmässigt väljer och skriver ned bokstäver, kan måhända bilda ordet ”solstråle”, men det betyder bara någonting för den som på ett intelligent sätt iakttagit och sedan satt en definition på denna bokstavsföljd. Någon form av intelligens är oundviklig vid skapandet av verklig information. samtidigt påstår Evolutionsanhängare dock att ingen intelligens var inblandad I utformningen av människan, vars många system innehåller en ofantlig mängd information.

Liv från döda kemikalier?
Anhängare av Evolutionsteorin/Utvecklingsläran menar att liv kom till från ”icke-liv” (döda kemikalier), så kallad abiogenes/uralstring, även om det är en biologisk lag (biogenes) att liv endast kan komma från liv. Möjligheten för att det allra enklaste tänkbara reproducerande system skulle utformas av sig själv, har blivit uträknat vara så liten som praktiskt taget noll -mycket mindre än En på antalet partiklar med elektronstorlek som får plats I hela universum! Med dessa odds, är det förnuftigt att tro att liv har skapats av sig självt?

Sammansatta DNA och varför RNA av en slump?
För att en cell skall kunna fortsätta existera (reproduceras) krävs både DNA (ritningen) och RNA (kopieringsmekanismen), båda vars uppbyggnad är otroligt avancerad. Hur förnuftigt är det att tro att dessa konstellationer, som är helt beroende av varandra, kom till av en slump precis samtidigt?

Livet är invecklat.
Vi är medvetna om, och sätter högt värde på den enorma mängd intelligent design och planering som lät människan landa på månen. Svårigheten med denna uppgift bleknar ändå I jämförelse med komplexiteten hos den allra enklaste livsformen. Hur resonligt är det att anta att människan kom till utan vare sig designer, intelligens eller planering utan endast genom naturliga processer?

Var är övergångsstadiernas fossiler?
Om evolutionen verkligen hade ägt rum, så skulle våra museer vara överfyllda av skelett från ett oräkneligt antal övergångsstadier. Ändå så kan man efter över hundra års intensiv forskning presentera endast ett fåtal kandidater som bevis på evolution. Om evolution verkligen har ägt rum, var är skelettformerna från de olika övergångsstadierna, och varför visar alla fossilnedteckningar arternas första stadium som fullt utvecklade och så gott som identiska med nutida exemplar? De flesta exemplar som evolutionsanhängare visar upp som belägg för sina teorier är dessutom fokuserade på endast en (1) del av anatomin, tex. ett speciellt ben eller skallen. En riktig fossil borde kunna visa upp övergångsstadier från många om inte alla aspekter. Nästa gång någon visar dig hur ett ben förändrats med tiden, fråga dem då om resten av varelsen. Många evolutionsteoretiker vill helst hålla fast vid denna knappa tillgång på fossilnedteckningar. Ändå visar enkel statistik, förutsatt att du har hittat ett antal fossilexemplar av en varelse, att möjligheten för att du lyckats undvika varenda en av dess föregångare är väldigt liten. Tänk på trilobiterna tex. Dessa fossiler är så vanliga att du kan köpa en för 100 kr, ändå har ingen föregångare hittats.

Skulle en övergångsvarelse överhuvudtaget kunna överleva?
Evolution kräver att övergångsperioden från ett stadium till ett annat sker gradvis. Glöm ej att ”naturligt urval” är meningen skall behålla de individer som har utvecklat en förbättring av något slag. Hur kunde en animalisk övergångsvarelse möjligen överleva (och varför skulle den överhuvudtaget bli utvald), när den inte skulle passa in I vare sig sin gamla miljö eller nya? Kan du ens föreställa dig en serie av små utvecklingssteg som tar en varelse från ett stadium till ett annat, som inte bara håller den vid liv, utan även I förbättrad form? Självklart är en ljuskänslig fläck bättre än ingen synförmåga alls, men varför skulle en sådan fläck överhuvudtaget utvecklas? (Evolutionsanhängare tar gärna detta för givet). Och även om den gjorde det, så går det emot all erfarenhet och förnuft att tro att mutationer av denna fläck så småningom resulterade I den överväldigande komplexiteten hos det mänskliga ögat.

Reproduktion utan reproduktion?
En väsentlig grundsats I evolution är tanken att varelser utvecklas genom en (ostyrd) serie av små förändringar orsakad av mutationer, ”valda” för att spara de bättre förändringarna över en lång tidsperiod. Hur kunde förmågan att reproducera (fortplanta) utvecklas utan förmågan att reproducera (fortplanta)? Kan du ens föreställa dig ett teoretiskt scenario där detta är möjligt? Och varför skulle evolutionen skapa två kön? Asexuell reproduktion verkar mer sannolik och effektiv! Att hänvisa frågan till abiogenes/uralstring tar inte itu med problemet. Att ta för givet existerande reproducerande varelser med hjälp av evolutionsteorier är ett STORT antagande som sällan fokuseras på I allmäna diskussioner.

Växter utan fotosyntes?
Fotosyntesprocessen hos växter är väldigt invecklad. Hur kunde den första plantan överleva utan att den redan från början hade denna synnerligt anmärkningsvärda förmåga? Hur förklarar du symbiotiska förhållanden? Det finns många exempel på både växter och djur som lever I symbios (de är beroende av varandra för sin överlevnad). Hur förklarar evolutionen detta? Det duger inte förrän det är fullständigt. Vi vet av erfarenhet att en artikel vanligtvis inte är användbar förrän den är komplett, oavsett om det är en bil, en sockerkaka eller ett dataprogram. Varför skulle naturen plötsligt börja skapa ett öga, ett öra, en vinge (eller vad som helst annat) när denna artikel inte skulle vara till nytta för djuret förrän den är fullständig? Tänk även på, att bara en ljuskänslig fläck, eller den allra enklaste varianten av vilken förmåga som helst, är långtifrån ett enstegsmoment som är enkelt att producera.

Förklara metamorfos!
Hur kan evolution förklara metamorfosen hos en fjäril? Så fort fjärilslarven utvecklats till en ”gelemassa” (ur vilken så småningom en fjäril kommer fram), borde den då inte visa sig ”sitta fast”? Det borde vara lätt att visa evolution. Om evolution är den storslagna mekanism som producerat allting som finns naturligt från en enkel gas, så måste denna mekanism vara väldigt lätt att se. Man borde kunna bevisa dess existens på några veckor eller dagar, om inte tom. några timmar. Vetenskapsmän har bombarderat ett oräkneligt antal fruktflugor med radioaktiv strålning I flera årtionden för att kunna bevisa evolution I rörelse men har ännu bara lyckats producera…fler (deformerade) fruktflugor. Hur förnuftigt är det att tro på evolution som förklaring på vår existens när inte ens det allra enklaste experiment lyckats dokumentera det? Att på artificiell väg skapa en ny arttyp är en alldeles för liten förändring för att förklara att ”makroevolution” verkligen är möjlig. En ”högre-ordning” förvandling, där organismens informationsinnehåll ökat, borde kunna visas upp klart och tydligt men det har inte gjorts ännu. Om man utvecklar en ny arttyp så ändrar man den existerande informationen, man lägger inte till ny information, vilket dock skulle vara nödvändigt för ett nytt organ tex.

Invecklade, komplexa saker kräver intelligent design! Människor är intelligenta. Om ett ingenjörsteam en dag skulle designa en robot som kunde ta sig över alla typer av terräng, gräva stora hål, bära flera gånger sin egen vikt, hitta sina egna energikällor och bara var tre mm hög, så skulle vi förundras över denna prestation. All vår erfarenhet säger oss, att en sådan robot skulle aldrig kunna komma till av en slump, inte ens om alla delar fanns tillgängliga och var placerade bredvid varandra. Och vi vet utan tvivel att en behållare med hydrogen gas, oavsett hur länge vi lät den stå där eller vilken typ av råenergi vi applicerade på den, aldrig skulle resultera I en sådan robot. Men vi har redan en sådan ”robot” – den kallas för ”myra”, och vi mosar dem därför att de är ”ingenting”, jämfört med människor. Och Gud skapade dem, och han skapade oss. Finns det någon annan förklaring?


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa