Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tillkomst av universom tyder på guds existens

Av: Jamîl ud-Dîn Zarabozo
Källa: www.islam.se

Detta världsalt har skapats av många olika beståndsdelar. Det finns galaxer och solsystem ovan och bortom jorden och på jorden själv finns sådant som inte lever likt berg, hav och land tillsammans med ett fantastiskt och varierande djurrike. Vissa aspekter av denna skapelse upptäcker människan än idag. Allt som en del av Guds skapande.

I Koranen görs det tydligt att det är Gud som har skapat himlarna och jorden: Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte; höjd [är Han] högt över allt vad [människor] vill sätta vid Hans sida.[243] Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte. Han låter natten svepa in dagen [i sitt mörker] och låter dagen svepa in natten [i sitt ljus] och Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar], som var och en löper sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt. Han är i sanning den Allsmäktige, Den som förlåter och förlåter på nytt![244]

Gud är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.[245]

Guds förmåga till att skapa står bortom jämförelse – Han kommenderar och föremålet skapas: Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.[246]

Han är Den som skapar, formger, avsätter proportioner och vägleder delar av skapelsen: Prisa din Herres, den Högstes, namn! Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla], och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg.[247]

Gud har också sagt att Han har skapat himlarna och jorden i sex steg:

Det är Gud som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar [248] och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån – vill ni inte tänka över detta? [249]

I flera verser i Koranen visar Gud på olika aspekter av skapelsen och beskriver dem som tecken för den som begrundar [250]:
Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker. [251]

Det är Han som låter regn falla från skyn; av detta får ni [vatten att] dricka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete; och därmed frambringar Han brödsäd och olivträd och dadelpalmer och vinstockar och alla [andra] slag av frukt. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd. Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke. [252]

I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd. [253]

I strävan efter det världsliga finner människan lite tid för eftertanke över denna skapelse, vår vistelse här och livets mening. Det av yttersta vikt att ta sig tid för reflektion och eftertanke för om man gör det kommer man att finna tecken och lärdomar som för en tillbaka till Gud – ett så viktigt steg i detta liv. Tar man sig bara tid för att söka finner man dessa tecken överallt omkring oss. Gud säger:
Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vittne till allt som sker? [254]

Reflekterar man över hur skapelsen är beskaffad och ordnad inser man att det måste finnas ett syfte bakom den. Det är otänkbart att någon skulle skapa med sådan precision och perfektion utan mening [255]. Detta nämner Gud flera gånger i Koranen: Vi har inte skapat himlen och jorden och allt som finns däremellan för ros skull. [256]

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!” [257]

Upphöjd över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron. [258]

Koranens argument är att det är en logisk omöjlighet att komma till en annan slutsats. Tror man att Gud är Skaparen passar det inte att tro att Han har skapat med sådan exakthet och skönhet enbart för ros skull. Den som tror på Skaparen men som samtidigt tror att denne Skapare saknar syfte ser honom som barnslig och ointelligent. Det är svårt att tro att en sådan Skapare skulle kunna åstadkomma det Universum vi ser idag. Nej, tveklöst vittnar skapelsen om vissa utav Skaparens attribut och om att det finns en mening dess tillkomst. Att någonting överhuvudtaget existerar tyder på att det finns en Skapare som inte skapar av en slump eller för nöjes skull. Skaparen kan inte vara någon annan än Gud med Hans perfekta och sublima attribut. Världsalltet behöver Gud för att fungera. Gud säger i Koranen: Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Gud skulle världsalltets ordning ha brutit samman! Stor är Gud i Sin härlighet, Herren till allmaktens tron, fjärran från [deras försök] att beskriva [Hans Väsen]! [259]

En andra viktig slutsats som kan härledas genom att begrunda denna värld är att den som har skapat den utifrån tomma intet med enkelhet också kan återskapa den. Och om Han kan återskapa ting även efter deras död betyder det också att Han kan återuppresa dem. Denna tanke har uppenbarligen olycksbådande konsekvenser för människan och hennes varande i denna värld vilket Gud påminner henne genom Hela Koranen:
Inser inte [dessa människor] att Gud, som har skapat himlarna och jorden, har makt att skapa dem på nytt sådana de var? Och Han har utsatt en frist för [vad som skall ske med] dem; detta är ställt utom allt tvivel. Men de orättfärdiga vägrar envist att upphöra att förneka sanningen. [260]

Se där tecknen på Guds nåd – hur Han ger nytt liv åt jorden som varit död! Nytt liv skall Han [också] ge åt de döda! Han har allt i Sin makt. [261]

Och bland Hans tecken är skapelsen av himlarna och jorden och alla varelser som Han har låtit [uppstå och] sprida sig där; och [liksom Han har skapat dem] har Han makt att samla dem till Sig när Han vill. [262]

Han är Den som inleder skapelsen och som, när tiden är kommen, skall förnya den; det är en lätt sak för Gud. Enbart de högsta egenskaper kan tillskrivas Honom i himlarna och på jorden. Han är den Allsmäktige, den Vise. [263] Förstår de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt! [264]

Således är denna skapelse, tillsammans med det faktum att det måste finnas ett syfte bakom dess tillkomst, ett tydligt tecken på Återuppståndelsen. Föreställningen om Återuppståndelsen motsäger inte vad som är naturligt utan tvärtom är det förenligt med vad som är naturligt.

Gud förklarar detta i en passage som inte bara berättar om arrogansen hos dem som vägrar att inse sanningen utan också om resultatet av deras handlingar:
Människor! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se. Detta, därför att Gud är Sanningen och det är Han som väcker de döda till liv och Han har allt i Sin makt. Den Yttersta stunden kommer – detta är höjt över allt tvivel – och Gud skall låta alla som vilar i sina gravar återuppstå. Och ändå finns det bland människorna den som vill tvista om Gud utan kunskap och utan ledning och utan uppenbarelsens klara ljus och som i högmod vänder sig [ifrån sanningen] för att förmå [andra] att överge Guds väg. Förnedring väntar honom [redan] i detta liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom känna på Eldens [straff]. [Och en röst skall säga:] ”Detta är dina händers verk. Gud låter inte Sina tjänare lida orätt.” [265]

De som förnekar återuppståndelsen förväntar sig att Gud skall behandla dem som gjort mycket fel på samma sätt som de rättfärdiga. Det är inte passade att tänka om Gud på detta sätt. Gud klargör Själv att så inte är fallet och att de enda som menar så är de som inte tror: Vi har inte skapat himlen och jorden och allt som är emellan dem i blindo, såsom de som förnekar sanningen förmodar. Olyckliga de som förnekar sanningen! Elden är deras mål! Eller skulle Vi behandla dem som tror och lever rättskaffens på samma sätt som dem som stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv? Skulle Vi behandla de gudfruktiga på samma sätt som dem som har sjunkit djupt i synd? [266]

Efter alla tecken i skapelsen och alla påminnelser i uppenbarelsen måste man fråga sig vilken ursäkt människan har om hon inte lever efter de bevis som hon finner kring sig. Borde hon inte ha en giltig ursäkt? Är det inte då mer än rätt att Gud till sist behandlar utan mildhet när hon obstinat och arrogant avvisat så många tecken?

______________________________________
243) Koranen 16:3
244) Koranen 39:5
245) Koranen 39:62
246) Koranen 2:117
247) Koranen 87:1-3
248) Det arabiska ordet ayam, ovan översatt som ”dagar”, avser inte nödvändigtvis en 24 timmar lang period. Istället är det sex tidsrymder. Pa andra platser i Koranen säger Gud exempelvis: ”En dag är för din Herre detsamma som tusen ar sa som ni räknar.” (22:47), se även 32:5. I ännu en vers säger Gud: ”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen ar.” (70:4)
249) Koranen 32:4
250) Lägg märke till att det är ett tydligt tecken pa att en sann religion inte är rädd för vetenskap. I Väst har religion ofta ställts mot vetenskap. Detta har dock att göra med den religion som har följts i Väst och inte nödvändigtvis med all religion och speciellt inte den sanna religion som kommer fran samma Skapare som skapat himlarna och jorden.
251) Koranen 13:3
252) Koranen 16:10-13
253) Koranen 2:164
254) Koranen 41:53
255) Detta är så klart vad en materialist skulle påstå. De menar att allting är tillkommit av en slump. Då finns det inte något syfte bakom denna skapelse.
256) Koranen 21:16
257) Koranen 3:190-191
258) Koranen 23:115
259) Koranen 21:22
260) Koranen 17:99
261) Koranen 30:50
262) Koranen 42:29
263) Koranen 30:27
264) Koranen 46:33
265) Koranen 22:5-10
266) Koranen 38:27-28


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa