Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri
banner4.html


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Skrota Evolutionsteorin

Del 1

Av: Yusef B.

Som inledning till denna artikel om problemen med evolutionsteorin, vill jag, nämna en händelse som imam Abu Hanifa, en känd islamisk lärd man (d. 767 e kr), råkade ut för:

Abu Hanifa blev utmanad av en ateist till en offentlig debatt,, som stora skaror av människor hade samlat sig, till. Ateisten kom i tid med sina vänner och supportrar, men imam Abu Hanifa fanns inte där. När han slutligen dök upp, mycket försenad, bad han om ursäkt för detta och förklarade, "Jag, var på andra sidan av floden. Floden var översvämmad och jag hade ingen båt. Medan jag stod där, undrande över hur jag skulle kunna ta mig hit, föll ett träd ned av sig självt och en båt blev gjord utav den av en ren olyckshändelse. Båten rörde sig mot floden av slumpen. Jag satte mig i den och med slump igen, började den röra sig igen utan att någon styrde den och nådde hit. Så här är jag." Då sade ateisten, "Antingen är du en dåre eller så försöker du lura mig! Hur kan ett träd ge upphov till en båt genom sig självt och slumpen och hur kan den nå sin destination utan att någon styr den! Är du tokig?" Abu Hanifa sade," Om jag är tokig så är du tokigare, för du tror att denna vackra värld med en sådan variation av djur, fiskar, insekter och växter kom till genom en olycka utan att någon styrde den. Du tror att solen, månen, stjärnorna och planeterna rör sig smidigt i sina banor utan att någon styr dem! Vem kan vara en större dåre än du?"

Med denna historia vill jag både mana till eftertänksamhet och att ateismen med sina tankar om skapande genom slump och olyckshändelser inte är något nytt, utan snarare väldigt gammalt.

Till att börja med bör man fråga sig vad utvecklingsläran eller evolutionsläran är för någon sorts vetenskap? Faktum är att den är en teori, en serie antaganden och med detta bör man ha klart för sig att hade den varit fakta skulle den inte presenteras som en teori, se t ex uppslagsordet utvecklingslära, vilket är synonymt med evolutionsläran i Nationalencyklopedin. Här kan man alltså läsa att det är en ..."benämning på teorier och Föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig, utveckling. Detta kan avse rent biologiska förhållanden och anknyter då till Darwins teori om arternas utveckling inom växt- och djurvärlden ..”

I ett annat utdrag från Nationalencyklopedin kan vi under ordet - liv, finna ett utvecklingsschema för livsformerna med kommentar, som inleds enligt följande: "Bilden speglar hur man tänker sig, att livet på jorden kan ha utvecklats från den kemiska evolutionen och fram till nutid...... Observera uttrycket att det rör sig om hur livet på jorden kan ha utvecklats, alltså får vi inga fakta om hur livet på jorden har utvecklats.

En annan intressant försiktighetsdetalj som finns med i utdraget ovan, är att detta gäller teorin om livet på jorden, man drar sig alltså för att utesluta att det finns annat liv och hur det kan ha uppkommit, man kan alltid undra varför denna försiktighetsåtgärd finns med...

Vad bygger Darwins teori på?
Darwins evolutionsteori från amöba till komplexa varelser, bygger på antagna slumpmutationer och naturligt urval. För att förstå vad detta innebär måste en förklaring ges av hur en cell byggs upp och hur den kopierar sin arvsmassa samt hur mutationer uppstår.

En biologisk (organisk) kropp är uppbyggd utav celler, med cellkärna, som innehåller kromosomer, arvsanlagen. Dessa organiska celler innehåller alltså det som kallas för gener, vilka är ordnade linjärt i de kromosomer som finns i cellkärnan. Det är dessa gener som är programmerade med den Genetiska koden som bl a innebär att de skall kopiera sig själva och tillsammans bilda en komplex varelse.

Dessa kromosomer, bestående av gener, innehåller därmed olika molekyler (olika variationer av sammanslagna atomer), av två sorter, nukleinsyror och proteiner och här spelar nukleinsyrorna DNA och RNA en stor roll. I de flesta organismer är det DNA som bär den genetiska informationen.

v DNA-molekylerna kan var och en innehålla miljontals atomer sammanlänkade i en dubbelspiral. De uppfyller i stort sett uppgiften att tjänstgöra som "huvudfiler" för lagring, av den modell som behövs för reproduktionen. Det är med andra ord, i bl a denna konstruktion som den genetiska koden finns bevarad, vilken består av fyra baser av olika molekyler som kallas A,G,T och C.

Samarbetet mellan DNA och proteinerna, vilka bygger upp en stor del av organismens struktur, kräver en mekanism som översätter DNA-kodens fyra bokstäver (A,G,T och C) till proteinkodens tjugo. Det sätt på vilket proteinerna byggs upp med hjälp av den information som finns lagrad i DNA är ganska komplicerat. Sektioner, delar av bassekvenser av DNA (alltså delar av AGTCkedjan) kopieras över till strängar av den besläktade RNA-molekylen (vilken är en nukleinsyra), som tjänstgör som budbärare. Instruktionerna för proteinbygget vidarebefordras av RNA (vilken alltså agerar som budbärare), till proteinfabriker som kallas ribosomer, mycket stora molekylkomplex som tar hjälp av ännu en form av nukleinsyra, tRNA..

Tanken med evolutionsteorin är alltså att utvecklingen orsakas av de misstag som sker då generna reproduceras, med andra ord då de ska kopiera sig själva, i det ovan beskrivna samarbetet mellan nukleinsyror och proteiner.

Vad man bör ha i minnet är att genetiska mutationer ofta är orsaken till många sjukdomar, samt att 99,99 % av dessa förändringar leder till att cellen dör , enligt vissa studier.

Även om vi skulle vilja förenkla hela reproduktionsproceduren till en otrolig tur, att det genom slumpmutationer i den genetiska koden uppstod förbättringar kan man inte förklara hur hela denna kod uppstod ur intet. Och var uppstod koden först. som RNA eller DNA. Något måste varit före det andra, precis som problemet om hönan och ägget. Problemet är förutom detta att dessa nukleinsyror är beroende av det protein som utför själva arbetet med att bygga upp organismen och ingår som byggstenar i den, alltså är de beroende av varandra för att kunna fungera. Finns inte en del kan inte resten fungera. Uppstod då all denna komplicerade och otroligt skickligt, samt ordnade struktur på en gång genom en enorm slump?

Att slumpen skulle kunna ge upphov till bara ett enda litet virus på en miljard år är mindre än en på 10 upphöjt till 2 000 000, alltså mindre än den chans att du skulle lyckas singla slant och få krona sex miljoner gånger i följd, då det finns en så otroligt stort antal möjliga kemiska kombinationer.

Hur enkla är de simpla encelliga organismerna?
När de encelliga organismerna studeras noga, finner man att de inte alls är några enkla företeelser, vilket man kan få känslan av när folk diskuterar om vi kommer från en amöba, eller bakterie. Både amöban och bakterien är mycket små organismer, men de innehar hela 99% av alla de komplexa enzymer som går att återfinna i andra komplicerade organismer, som t.ex. människan. (Enzym: ämne som påverkar kemiska reaktioner i organismen, t.ex. vid matsmältningen, utan att själv förändras). Amöban är beroende av att kunna andas syre, smälta maten, föra födoämnena till resten av kroppen osv. Enligt beräkningar skulle varje enzym behöva miljoner av år för att utvecklas "genom små modifieringar". Ska man tänka sig utvecklingen av så många enzym i en och samma organism behövs det åtminstone ett antal miljarder år. Här uppstår två problem i utvecklingsläran. Det första är att jorden är alldeles för ung, för att denna utveckling skall ha kunna skett, då man räknar med att jorden uppstod för ca 4,5 - 5 miljarder år sedan, då det samtidigt finns fossila fynd på det första livet - bakterier vilka är ca fyra miljarder år gamla. Detta betyder alltså att tiden är alldeles för kort för att bakterien med all sin komplicerade DNA och enzymer skall ha kunna uppstått och utvecklats genom slumpen. Det andra problemet är att bakterien, som dök upp inom en period då jorden var ung , framträdde plötsligt enligt fossila fynd, inte stegvis vilket är en nödvändighet som evolutionsteorin bygger på.

De felande länkarna
De felande länkarna har varit ett omdiskuterat ämne under vår tid, vilket också skapar en nyfikenhet att titta närmare på och undersöka detta område, för att se hur säkra evolutionisternas bevis och argument är.

Som känt är, har man länge trott att det har funnits olika länkar mellan människan och apan, men i dagens läge tror evolutionisterna inte längre på detta utvecklingsförlopp, istället tror man att apan och människan hade en gemensam förfader, varefter de skiljdes åt i utvecklingen. Denna förfader skall enligt vissa forskare ha levat för ca 20 - 10 miljoner år sedan (Dryopithecus), andra menar att han levde för 1, 5 - 4 miljoner år sedan (Australopithecus).

Som allt annat inom utvecklingsläran bygger detta ofta på teorier, svaga argument och svaga bevis. De fossila bevis man framställer har i slutändan oftast visat sig vara antingen apor eller av någon annan art. Neandertalaren är ett sådant exempel, som man länge trott vira en förfäder, men detta är nu avfärdat. Fredagen den II juli, 1997, kunde man läsa bl a följande på Svenska dagbladets framsida: "Neandertalarna var inte våra, förfäder. De hör till en annan art än vi. Det står klart sedan forskare under svensk ledning isolerat och avläst fossilt neandertala-DNA."

En annan kontroversiell figur inom evolutionsteorin är resterna från ett skelett som man har namngett Lucy, som levde för ca 2,9 miljoner år sedan. Av allt att döma, är det resterna från en spensligt byggd schimpans-hona. Det som verkar få evolutionisterna att tro att hon är en förfader till människan är bäckenbenet som delvis liknar människans, delvis en schimpans. Vad detta egentligen antyder är att det helt enkelt rör sig om att det funnits olika sorters schimpanser.

Det finns uppgifter om professorer och forskare som hittat skelett som liknar dagens människor och som varit flera miljoner år gamla, men dessa vetenskapsmän har vägrat att erkänna att detta skulle vara sanningen, eftersom det skulle leda till att man måste överge evolutionsteorin. Bl a gjordes sådana fynd av professor Raggazoni, 1860. Ett annat känt fynd är de nästan fyra miljoner år gamla fotspåren av en vuxen och ett barn, vid Laetoli i Tanzania. De ser precis ut som den moderna människans fötter och bildar alltså problem för de som ser t ex Lucy som en av vår förfäder, eftersom Lucys skelett visar på att hennes fötter såg ut som hennes händer. Ett annat exempel på hur man misslyckats att bevisa mellanlänkar, är angående huruvida fågeln härstammar från dinosaurier. Den fossil man oftast har hänvisat till som mellanlänk är djuret Archaeopteryx, detta var framförallt för att den både hade fjäderdräkt och vingar, trots att den inte kunde flyga, samt att den hade tänder. lång stjärt, klor vid vingarnas yttre spets och att den hade hittats i samma klippor som dinosaurier. Man har varit av åsikten att den hade drag från både fågeln och dinosaurien. Detta kan motbevisas då tex strutsen är ett sådant djur som har fjäderdräkt, men inte kan flyga. Trots att lång stjärt anges som ett drag för reptiler, har det visat sig att många forntida flygande reptiler som kunde flyga hade kort stjärt (Pterodactyl). Att Archaeoopteryx hade tänder har visat sig vara något som var vanligt bland fåglar från denna tidsepok. Dessutom hade den perfekta fjädrar, ihåliga ben, en hjärnvolym som förhöll sig så som den fåglar har och inte dinosaurier, mm. Allt detta tyder på att den var redan en fågel och det finns inte några mellanlänkar som kan påvisa hur t ex dess vingar eller näbb har utvecklats från dinosauriestadiet.

I detta sammanhang vill jag citera till en artikel från Metro (1997-11-26) enligt följande: "Att dinosaurierna var varmblodiga är numera en allmänt vedertagen teori. Likaså anses det tämligen fastslaget att de är förfäder i rakt nedstigande led till dagens fåglar. Men en ny uppmärksammad studie av ett fossil från Kina av den lilla rovdinosaurier Sinosauropteryx har väckt starka tvivel på att teorierna stämmer, skriver tidningen Science. Fossilet är extremt välbevarat och visar bland annat något som aldrig tidigare skådats i lämningar med sa hög ålder - ett avtryck av djurets lungor:

Enligt fysiologen John Ruben och hans kolleger vid Oregon State University hade lungorna samma primitiva konstruktion som hos krokodiler och liknade inte alls de högeffektiva andningsorganen hos moderna fåglar (eller däggdjur).

Fysiologernas slutsats är att Sinosauropteryx och andra dinosaurier var kallblodiga och knappast nära besläktade med några nu levande varm blodiga organismer. Fåglarna skulle med andra ord inte härstamma från dinosaurien."

Med detta citat känner jag att jag inte behöver säga så mycket mer om huruvida fågeln härstammar från dinosaurien...

Antaganden enligt utvecklingsläran...
Den starkaste överlever och förökar sig...
- Problemet: Hur kommer det sig att de minsta och sköraste livsformerna, insekterna dominerar bland djurarterna? Och hur kommer det sig att många av de insekter som lyckats bäst är skickligt organiserade samhällen där man försvarar de svagare, ta t ex myror där det finns krigare, arbetare, drottning etc.

Del 2

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa